Sökning: "kärnstrategier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kärnstrategier.

  1. 1. ”Vispelar alltid på varandras bästa fot” : En studieom Appreciative Leadership och de fem kärnstrategiernas praktik

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

    Författare :Annette Ritari; Camilla Franzén; [2019]
    Nyckelord :AI; Appreciative inquiry; AL; Appreciative leadership; leadership; psychosocial work environment; health; health factors; organizational development; AI; Appreciative inquiry; AL; Appreciative leadership; kärnstrategier; ledarskap; styrkebaserat ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; hälsa; friskfaktorer; organisationsutveckling;

    Sammanfattning : Attutforska och definiera vilka faktorer som bygger upp en långsiktigt hållbarverksamhet med välmående och flexibla medarbetare är viktigt i ett samhälle medkrav på snabba förändringar. Appreciative leadership är en ledarskapsfilosofivars praktik i teorin kommer ur de fem kärnstrategier (5 I) och vars förväntadeeffekter starkt korrelerar med det som i litteraturen be-skrivs somfriskfaktorer i arbetslivet. LÄS MER