Sökning: "kön lön och jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kön lön och jämställdhet.

 1. 1. "Finns det rätt eller fel material?" : En kvalitativ studie av förskolans material i relation till jämställdhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Lundgren Hedqvist; Alexandra Ulenius; [2020]
  Nyckelord :Förskola; jämställdhet; genus; material; pedagoger;

  Sammanfattning : Jämställdhet är idag ett hett ämne i samhällsdebatten och detta syns i både tidningar och olika medier. Det är stora diskussioner om huruvida det ska vara jämställt på arbetsplatser och att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och lika lön, men hur ser det ut där allt börjar, nämligen i förskolan? Vi har genom kvalitativa studier undersökt detta. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt, manligt eller macho? : En undersökning av två branscher i samma organisation som upp-visar kvinnodominans respektive mansdominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Camilla Blidberg; Jeanette Hansson; [2018]
  Nyckelord :gender segregated labor market; doing gender; gender label gender coding; gender mainstreaming; könssegregerad arbetsmarknad; ”doing gender” att göra kön; könsmärkning köns-kodning; genus; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i en forskning gällande arbetet kring genus och jämställdhet i två olika yrkesbranscher inom samma organisation. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och granskas arbetsmarknaden närmare framträder den interna könssegregeringen. LÄS MER

 3. 3. ”Ja, jag har ju jobbat för mycket, jag har ju inte mått bra av det” : En intervjustudie om jämställdhet i relation till föräldradagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Sanna Lexander; [2016]
  Nyckelord :Equality; gender; parental leave; public health; Folkhälsa; föräldraledighet; jämställdhet; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på föräldrars tankar kring uppdelningen de haft av föräldradagar, samt vilka eventuella faktorer som skulle göra fördelningen mer jämställd mellan föräldrarna. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativ metod i form av strukturerade intervjuer med utrymme för diskussioner. LÄS MER

 4. 4. Leder jämställdhet till ekonomisk tillväxt? - en studie över ekonomiska konsekvenser av ojämlikhet mellan kön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :arbetskraft; Tillväxt; utbildning; jämställdhet; lön; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Över hela världen råder ojämlikhet mellan kön vilket förväntas ha konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling. Uppsatsen fokuserar främst på ojämlikhet mellan kön i lön, arbetskraftsdeltagande och utbildningsdeltagande. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar kring lön på en mans- respektive kvinnodominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Carl Steen; Ludvig Bilinski; [2009]
  Nyckelord :socialisation; lönesättning; mansdominerad arbetsplats; kvinnodominerad arbetsplats; grupptillhörighet; tillfredsställelse; jämställdhet; påverkansmöjlighet;

  Sammanfattning : SammanfattningVår undersökning handlar vad de anställda inom en kvinnodominerad och en mansdominerad arbetsplats sersom viktiga faktorer inom den individuella lönesättningsprocessen. I linje med vad tidigare forskning inomområdet kommit fram till visar vårt resultat att de anställda på den mansdominerade och kvinnodomineradearbetsplatsen värderar skilda faktorer som viktiga vid lönesättningsprocessen. LÄS MER