Sökning: "kön skillnaden"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden kön skillnaden.

 1. 1. Universitetsstudenters bedömningar av sexuella trakasserier : En experimentell enkätstudie om könsskillnader i bedömningar av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Hietala; Tina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; könsskillnader; prototyp-teori; traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen #MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och kapitalstruktur : Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamötersvenska börsbolagsskuldsättningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Julia Holknekt; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; kön; styrelse; risk; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; Pecking Order;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge varit underrepresenterade på maktpositioner i näringslivet, vilket har resulterat i att andelen kvinnor i svenska börsstyrelser är genomsnittligt lägre än andelen män. Det finns emellertid meningsskiljaktigheter i frågan om det är någon skillnad i hur män och kvinnor arbetar och påverkar företaget i fråga. LÄS MER

 3. 3. Språket i svenska podcaster: en studie av manligt och kvinnligt språk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Patricia Loggarfve; [2018]
  Nyckelord :sociolingvistk; manligt språk; kvinnligt språk; stereotyper; samtalsstil; podcaster; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Abstract Sedan 70- och 80-talet har det forskats kring manligt och kvinnligt språk, främst genom samtal. Forskare har kommit fram till att män och kvinnor har olika samtalsstilar och att olika stereotyper finns rådande manligt och kvinnligt språk. LÄS MER

 4. 4. Könets påverkan på karaktärer i rollspel : En kvalitativ studie om könets påverkan på män och kvinnors uppfattning av karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johanna Nordlöf; [2018]
  Nyckelord :rollspel; genus; stereotyper; identifikation; karaktärsskapande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker på hur karaktärer uppfattas av kvinnliga och manliga spelare beroende på vilket kön karaktären har i ett digitalt textbaserat rollspel. I arbetets bakgrund tas termer som genus, stereotyper och rollspel upp och diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Vem pratar jag med nu? : Hur könet på en NPC karaktär kan påverka dialoger i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Eklund; [2018]
  Nyckelord :Genus; Dialog; Samtalsmönster; Datorspel;

  Sammanfattning : I denna undersökning så var avsikten att se ifall spelare tilltalar NPC-kompanjoner i dialoger på olika sätt beroende på vilket kön de har, samt huruvida detta kan påverka dialogerna i digitala spel. För detta så skapades en artefakt innehållande två spelsekvenser. LÄS MER