Sökning: "kön status"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden kön status.

 1. 1. Genusperspektiv i NO-klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Komét; Sara Härner; [2020]
  Nyckelord :genus; grundskola; flickor; naturvetenskap; social status;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar i NO-klassrummet. Lärarens sätt att agera i klassrummet påverkar elevers engagemang, delaktighet och inkludering i undervisning. Normer som lever kvar än idag bidrar till att naturvetenskap upplevs som ett mer maskulint ämne. LÄS MER

 2. 2. Investigating proxemics between avatars in virtual reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xu Han; [2019]
  Nyckelord :Proxemics; Personal Space; Virtual Reality; Mediated Interaction; ;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) is being used in a large variety of areas nowadays. To take advantage of VR systems and use them as the substitutions of the physical world in social research, it is necessary to verify that results from experiments in virtual environments are coherent with those expected in the real world. LÄS MER

 3. 3. ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Bengtsson; Fanny Ingelsson; [2019]
  Nyckelord :Fetma; Hälsa; Kvalitativ design; litteraturstudie; Obesitas; Personcentrerad vård; Välbefinnande; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler lever med övervikt eller fetma, i Sverige beräknas ungefär hälften av den vuxna befolkningen ha någon form av övervikt. Situationen är likartad globalt sett. Att leva med fetma eller övervikt innebär en risk att drabbas av flera olika sjukdomar och försämrat hälsotillstånd. LÄS MER

 4. 4. Vårdens framtida bemanningsutmaningar : Synen på arbete och vårdarbete bland gymnasieungdomar och män inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Magdalena Johansson; Alexander Orlov; [2019]
  Nyckelord :normer; vård; kön; arbete; bemanning; roller;

  Sammanfattning : I dagens vårdsektor finns det stora bemanningsutmaningar som kommer bli allt svårare att möta i framtiden. Utmaningen blir inte mer hanterbar med det faktum att det nästan är uteslutande kvinnor (92%) som arbetar på golvet som sjuksköterskor och omvårnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Ojämlik resursfördelning av sociala insatser till äldre. : En kvantitativ analys av sociala insatser i förhållande till omvårdnadsinsatser, samt fördelningen utifrån ålder, kön och civilstånd inom hemtjänsten i Karlskrona kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julian Renhorn; Anna Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Elderly care; assistance assessment; restrictive resource allocation; justice; social policy; Äldreomsorg; biståndsbedömning; restriktiv resursfördelning; rättvisa; social policy;

  Sammanfattning : The aim of this quantitative study was to statistically test empirical knowledge that supports the idea of the existence of restrictive rationing and inequality in the distribution of resources for social support by variables of age, gender, marital status and number of nursing hours in the home care system. The material was obtained from internal records from the municipality of Karlskrona which constituted a population study, with which we performed regression analyzes to test the effect of the variables age and nursing hours on the variables escorting hours and  hours for social activation. LÄS MER