Sökning: "könsblandade grupper"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden könsblandade grupper.

 1. 1. Skillnad i personlighetsdrag relaterat till arbetsklimat och prestation i uppsatsgrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Olofsson; Adam Risberg; [2018]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; uppsatsgrupper; uppgiftskonflikt; gruppsammanhållning; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samarbete i grupp påverkas av kompositionen av medlemmarnas personlighetsdrag. Syftet med denna studie var således att undersöka hur skillnad av personlighetsdrag inom Big Five-teorin korrelerade med uppgiftskonflikt, gruppsammanhållning och kommunikation. Vidare undersökte studien hur skillnaden påverkade uppsatsgruppers prestation. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete som arbetsmetod : Lärares erfarenheter och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronja Berg; Rebecca Rönnkvist; [2018]
  Nyckelord :grupparbete; samarbete; enkät; erfarenheter; ämnestraditioner; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares olika erfarenheter och attityder till grupparbete som arbetsmetod i undervisningen i Uppsala kommuns kommunala skolor. För att ta reda på detta gjordes en enkät som skickades till 494 lärare som har erfarenheter och har arbetat eller arbetar i årskurs 1-3. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet på byggarbetsplatsen : Social hållbarhet ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Amra Lukac; Sigrid Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; equality; gender; management systems; macho culture; Social hållbarhet; jämställdhet; genus; ledningssystem; machokultur;

  Sammanfattning : Purpose: Mixed gender groups perform better, this makes the construction business more effective. Statistically speaking, there is no gender equality in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Könsblandning är bra - men kön spelar ingen roll : Hur ungdomar ser på könsblandade respektive könsuppdelade arbetsgrupper.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Randi Heiel Ekeborg; [2013]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; genus; skola; kön; gymnasieval; könsblandade grupper; könssegregerade grupper; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledare har till uppgift att motverka ungdomars könssegregerade val till gymnasieskolan. Bakgrunden till den här studien är en statlig utredning där hälften av ungdomarna tycker att det är viktigt med män och kvinnor i yrket medan den andra hälften inte tycker det spelar någon roll. LÄS MER

 5. 5. Elevers tankar om sex-och samlevnadsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mirja Wallin; [2001]
  Nyckelord :Education; sex- och samlevnadsundervisning; ungdomssexualitet; sexualitet; samlevnad; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om elevers tankar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågorna som behandlas i arbetet är: Vad bör en sex- och samlevnadsundervisning innehålla för att den ska kännas värdefull för eleven? Hur bör en sex- och samlevnadsundervisning gå till för att den ska kännas värdefull för eleven? Är det någon skillnad mellan vad pojkar och flickor tycker? Arbetet bygger på litteraturstudier samt en empirisk undersökning i form av elevintervjuer. LÄS MER