Sökning: "könsfördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet könsfördelning.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Könsfördelningen av betydande karaktärer i barnlitteratur : En analys av skönlitterära böcker som används i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tess Nordlinder; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Bikaraktärer; Huvudkaraktärer; Identitetsskapande; Kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se hur könsfördelningen ser ut bland huvudkaraktärer och betydande bikaraktärer i de 20 mest populära skönlitterära böckerna som används i årskurs 4-6. Detta för att se vilka typer av karaktärer som eleverna får möta genom skönlitteraturen, samt i vilken utsträckning eleverna får möta olika typer av karaktärer. LÄS MER

 3. 3. IT-bolag med sikte på 50/50-målet : En kvalitativ fallstudie om hur IT-bolag utformar aktiviteter i rekryteringsprocessen för att skapa en mer jämlik könsfördelning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isa Almgren; Alice Fredberg; [2022]
  Nyckelord :Recruitment process; equality; configuration; IT-sector; Rekryteringsprocess; jämställdhet; utformning; IT-branschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen spelar en central roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och räknas idag som enbasindustri. Trots att en inkludering av kvinnliga medarbetare är värdeskapande både ur ett socialt ochekonomiskt perspektiv är män överrepresenterade i IT-branschen idag. LÄS MER

 4. 4. SIS nya ledarskapspolicy : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Åsa Zetterdahl; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :SIS ledarskapspolicy; kommunikation och rutiner;

  Sammanfattning : Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Vilka använder Långvikens beachanläggning och vad gör dem där?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktorsson Pontus; [2022]
  Nyckelord :könsfördelning; spontanidrott; utomhusaktivitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är viktigt för människans hälsa. Man kan se att fysisk aktivitet har många positiva effekter på kroniska sjukdomar, funktionell rörlighet, allmän hälsa och livskvalitet. LÄS MER