Sökning: "könsföreställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet könsföreställningar.

 1. 1. Gestalta genus i förskolan : En studie om fyra pedagogers föreställningar om kön utifrån exemplet måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; könsmönster; könsföreställningar; normkritiskt perspektiv; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har lyft jämställdhetsarbetet på förskolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett normkritiskt perspektiv synliggöra fyra pedagogers föreställningar om kön i kommunikationen med barn, med specifikt fokus på kommunikation vid måltider. LÄS MER

 2. 2. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. En patriarkal paradox : En kritisk diskursanalys om exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Hansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; kritisk diskursanalys CDA ; maskulinitet; mäns utsatthet; mäns våld mot kvinnor; patriarkat; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. LÄS MER

 4. 4. Kan man välja att vara både flicka och pojke samtidigt? : En kvalitativ studie om könsroller ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mikael Lind Crona; Stina Askling; [2019]
  Nyckelord :gender; Könsroller; normer; jämställdhet; samhälle; förskola; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett barns perspektiv få en förståelse för barns tankar kring begreppet könsroller, detta för att underlätta för genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka tankar och upplevelser har barn om könsroller? Hur tänker och upplever barn situationer när någon bryter mot könsrollen? Hur resonerar barn kring sina egna normer angående könsföreställningar med utgångspunkt i olika bilder som belyser personer eller situationer som är en del av samhällets normer eller som bemöter samhället normkritiskt? Studien är kvalitativ och bygger på fokusgruppsintervjuer med barn i åldrarna 4–6 år. LÄS MER

 5. 5. Balettkroppen som medel och mål : En etnologisk studie om balettdansares förståelse av kroppens betydelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Dulguun Lindmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka kroppens betydelse inom baletten med hjälp av före detta balettelever samt professionella yrkesbalettdansare och deras berättelser om sina personliga erfarenheter och upplevelser av att dansa. Detta med hjälp av filosofen Iris Marion-Youngs resonemang och Judith Butlers genusteori. LÄS MER