Sökning: "könskodning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet könskodning.

 1. 1. Normer, vanor och musikinstrument : En jämförande studie av högstadieelevers attityder till musikinstrument i ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christian Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Musikpedagogik; musikinstrument; instrumentpreferenser; könsroller; genusperspektiv; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Normer, vanor och musikinstrument är en jämförande studie som syftar att undersöka högstadieelevers instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv i och utanför skolan samt musiklärares resonemang kring genusmedvetenhet och normer gällande val av musik-instrument. Studien tar avstamp i styrdokument och tidigare forskning kring musik i ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG" : En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Larsson; Lisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; leksaker; jämställdhet; genus; könskodning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Vill du bli Chef, Husfru eller Manager? : Könskodade ord och egenskaper i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Walldow; Klara Gomér; [2018]
  Nyckelord :Könskodning; platsannonser; glastaket; turistbranschen;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om könskodning förekommer i platsannonser inom turistbranschen och i så fall på vilket sätt det förekommer. Här undersöks också hur könsfördelningen ser ut bland de sökande för specifika tjänster inom turistbranschen. LÄS MER

 4. 4. Drömkandidaten : En kritisk diskursanalys om hur den ideale sökande konstrueras i platsannonser inom bygg- och fastighetssektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Ida Åström; [2018]
  Nyckelord :advertising; discourse analysis; real estate sector; construction sector; gender coding; modality; job advertisement; SFG; systemic functional linguistics; annonsering; diskursanalys; fastighetssektorn; byggsektorn; könskodning; modalitet; platsannons; SFG; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how an ideal job applicant is described when searching real estate janitors and real estate managers in job advertising using a Swedish linguistic perspective. This is achieved by looking at how the model reader is constructed i.e. LÄS MER

 5. 5. Könskodade animationer till spelbara karaktärer : Vikten av att animation förmedlar samma budskap som karaktärens utseende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emelie Tordelöv; [2018]
  Nyckelord :animation; spel; genus; könskodning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur viktigt det är för spelare att avatarens animationer är anpassade för dess utseende. Undersökningen fokuserar på rörelseskillnader mellan manlig och kvinnlig gångstil som baseras på tidigare forskning runt detta. LÄS MER