Sökning: "könslönegap"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet könslönegap.

 1. 1. Bidrar obetalt arbete till könslönegapet i Sverige? : En kvantitativ studie om det obetalda arbetets påverkan på lönen för kvinnor och män som är samboende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Skog; Holmberg Amanda; [2018]
  Nyckelord :Obetalt arbete; könslönegap; doing gender; specialisering; relativa resurser; förhandling; glastak; diskriminering;

  Sammanfattning : Då det råder ett könslönegap i Sverige har vi i denna studie valt att studera hur obetalt arbete kan ha en bidragande effekt på kvinnor och mäns lön. Frågeställningen vi har valt att utgå från är: kan obetalt arbete som samboende individer utför förklara en del av könslönegapet i Sverige? och vår hypotes är att en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. LÄS MER

 2. 2. Bidrar föräldraledigheten till könslönegapet i Sverige? : En kvantitativ studie om föräldraledighetens påverkan på lönen samt dess interaktionseffekter för könen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Rudberg; Frida Lund; [2017]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Könslönegap; Interaktionseffekter; Doing Gender; Signalering.;

  Sammanfattning : I denna studie utreder vi om föräldraledighet kan förklara delar av könslönegapet samt om effekten av föräldraledighet på lönen skiljer sig mellan män och kvinnor. Våra hypoteser grundar sig bland annat i teorier kring humankapital, signalering och könsrollssocialisering samt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Kan överutbildning förklara en del av könslönegapet? : En kvantitativ studie av vilken betydelse matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden har för könslönegapet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Hagängen; Anna Stenbacka; [2015]
  Nyckelord :Könslönegap; överutbildning; matchningsprocessen; utbildning; humankapitalteorin; utbildningspremie;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur könslönegapet, med kontroll för sedvanliga humankapitalvariabler samt sektortillhörighet, påverkas av matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. Detta har gjorts med hjälp av linjär regression och metoden minstakvadratskattningen, även kallad OLS (ordinary least squares). LÄS MER

 4. 4. Spelar kön fortfarande roll? : Löneskillnader bland professorer på en teknisk högskola

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Lundstedt; Gabriella Niklasson; [2010]
  Nyckelord :Könslöneskillnad; produktivitet; jobbceller; humankapital; diskriminering;

  Sammanfattning : Vi har använt oss av ett produktivitetsmått tillsammans med lönestatistik som är giltig för oktober 2009 som mottogs från den aktuella högskolan för att studera könslönegapet inom samma yrkesgrupp inom samma företag. De huvudsakliga teorier som normalt används för att förklara könslönegapet är dels humankapital där kvinnors lägre utbildningsnivå och senioritet tidigare kunde förklara en del av skillnaden men som nu har tappat i förklaringsvärde när skillnaderna mellan män och kvinnor vad det gäller de faktorerna har minskat. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i könslönegapet mellan fem yrkesklasser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Elin Granström; Hüsniye Göker; [2009]
  Nyckelord :Yrkesklasser; Könslönegap; humankapitalteorin; kompenserande löneskillnader; diskrimineringsteori;

  Sammanfattning : Att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män är ett välutforskat faktum. Vi vet också att skillnaderna var större förr och att vi har gått mot en positiv utveckling med mer jämställda löner.Studiens syfte är att mer ingående undersöka hur lönerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män inom olika yrkesklasser. LÄS MER