Sökning: "könsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet könsmönster.

 1. 1. En könsneutral förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fatoumata Nian Johansson; Hanna Holmesson; [2023]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskola; genus; könsroller; normkritik; språkligt bemötande;

  Sammanfattning : Abstract Denna observationsstudie har som syfte att med utgångspunkt i feministisk poststrukturalistisk teori undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studiens syfte besvaras utifrån frågeställningarna: Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar olika utifrån ett genusteoretiskt perspektiv? Hur synliggörs eventuella skillnader i hur pedagoger bemöter barn (i förskolan) baserat på deras ålder och kön? Frågeställningarna besvaras med hjälp av Butlers genusteori (2007) som utgör en del av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet. LÄS MER

 2. 2. ”Klackskor, kan män ha det? -Ja, så länge de passar” : En kvalitativ undersökning om hur lågstadielärare arbetar med genus i samband med högläsning av skönlitteratur inom ämnet svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Nevsten; Ebba Person; [2023]
  Nyckelord :Genus; Normöverskridande; Högläsning; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Studien bygger på en kvalitativ undersökning bestående av fyra semistrukturerande intervjuer där syftet är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med genus i samband med högläsning. Frågeställningarna som studien bygger på är, ”hur resonerar lågstadielärare kring genus i val av högläsningsbok?”, ”hur beskriver lågstadielärare deras arbete med genus i samband med högläsning av skönlitteratur?” och ”hur upplever lågstadielärares att ramfaktorer påverkar deras arbetssätt gällande skönlitteratur och genus? Intervjuerna utgick från en framtagen intervjuguide för att säkerställa att relevant information diskuterades. LÄS MER

 3. 3. Jag lämnar ingenting åt slumpen : Kvinnors erfarenheter av obetalt arbete, stress och jämställdhet i den heterosexuella parrelationen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Holst; [2023]
  Nyckelord :Heterosexuella parrelationer; jämställdhet; stress; kontroll; obetalt- och känslomässigt arbete;  ansvarsfördelning; över- och underordning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur kvinnor upplever stress, kontroll och jämställdhet i familjelivet i Sverige idag. Genom en kvalitativ metod har jag intervjuat fem kvinnor om deras erfarenheter och analyserat dessa med hjälp av feministiska teorier om könsnormer, respektabilitet och kvinnligt ideal. LÄS MER

 4. 4. En undersökning om hur läromedel skildrar genusskillnader i religionskunskap i den svenska grundskolan : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Gunnarsdotter; Tasnim Abujazar; [2023]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religionskunskap; kristendom; judendom; islam; läromedel; genus; kön; jämställdhet; genusteori; värdegrund; Lgr22.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur genusskillnader framställs i bilder i nyligen utgivna läromedel i religionskunskap för årskurs 4–6. Vidare undersöker studien hur genusskillnader framställs i bilder och texter. LÄS MER

 5. 5. Att problematisera jämställdhet i japanska läromedel på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Maria Moriyama; [2023]
  Nyckelord :Japan; jämställdhet; japanska undervisning; japanska samhället och läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur temat jämställdhet diskuteras i japanska läromedel. Enligt Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) är jämställdhet ett av de grundläggande värdena som utbildningen i skolan ska förvalta. Undervisningen ska leda till kunskaper om könsmönster och hur könsmönster påverkar livsval. LÄS MER