Sökning: "könsneutralitet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet könsneutralitet.

 1. 1. "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG" : En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Larsson; Lisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; leksaker; jämställdhet; genus; könskodning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Varumärke och genus: Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt klädmärke med fokus på att uppfattas genusneutralt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Karlsson Jamous; [2018]
  Nyckelord :könsneutralitet; gender; varumärke; klädvarumärke; grafisk; design;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke kan tas fram för att uppfattas könsneutralt. Könsneutralt i denna studie definieras som något som inte uppfattas specifikt maskulint eller feminint. Studien begränsas till varumärkesnamn, logotyp, färg och typografi. LÄS MER

 3. 3. En (s)könsmässig bedömning? - En analys av rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU i förhållande till kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Härdig; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; LVU; 3 § LVU; något annat socialt nedbrytande beteende; kön; rättssäkerhet; förutsebarhet; likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som tvångsomhändertas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ökat kraftigt, och det finns ingen tydlig förklaring till varför denna ökning har skett. Tvångsomhändertaganden med stöd av LVU kan bl.a. LÄS MER

 4. 4. Förskolan - en könsdiskurs i förändring : Förskollärarens tolkning och implementering av uppdraget att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Adervall; Astrid Sällström; [2018]
  Nyckelord :förskollärare; könsroll; genus; diskurs; diskursanalys; dikotomi; könsneutralitet; socialkonstruktionistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare beskriver traditionella könsroller men också om det i deras beskrivningar går att urskilja olika diskurser och i så fall vilka. Då vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är förskollärarnas beskrivningar viktiga för att förstå de diskurser som inom förskolans verksamhet skapas rörande könsroller, då dessa i sin tur påverkar vilka normer och värderingar de barn som där vistas tar till sig och för vidare. LÄS MER

 5. 5. Hur könsneutrala är läroböcker i svenskämnet egentligen? : Inkludering och exkludering av ickebinära i tryckta läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Henry Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; tryckta läromedel; läroböcker; svenska; svenskämnet; gymnasiet; gymnasieskola; könsneutral; könsneutralitet; genus; kön; ickebinär;

  Sammanfattning : Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka i vilken utsträckning gymnasiets tryckta läromedel i svenskämnet är inkluderande gentemot ickebinära personer utifrån diskursanalysen. Frågeställningarna rör i vilken utsträckning ickebinära omnämns i de analyserade tryckta läromedlen, vilka värderingar kring ickebinära som kommer till språkliga uttryck i läromedlen samt vilka språkliga strategier som används för inkludering och exkludering av ickebinära i läromedlen. LÄS MER