Sökning: "könsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet könsperspektiv.

 1. 1. Pirater i Spel - En undersökning av hur pirater framställs i spelen Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samara El-Maadidi; [2019]
  Nyckelord :Pirater; Spel; Historiebruk; Komparativ; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks två spel med pirater som huvudkaraktärer, Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island, för att titta på representationen av pirater i spel och jämföra med hur pirater var i verkligheten eftersom pirater är ett allmänt omtyckt ämne i populärkulturen och något som är vanligt att skildra på olika sätt. Därför är det intressant att se historiebruket inom sjöröveri i spel. LÄS MER

 2. 2. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans väg till toppen - En kvalitativ studie om kvinnor som lyckats nå ett högre chefskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanne Ringhov; Tea Svensson; [2018]
  Nyckelord :women’s career; female top managers; women’s underrepresentation; situated learning; doing gender; karriärutveckling; kvinnliga högre chefer; kvinnors underrepresentation; situerat lärande; att göra kön;

  Sammanfattning : Idag uppmärksammas kvinnors underrepresentation på högre chefspositioner i såväl media som undersökningar och rapporter. I dessa åskådliggörs det att det idag inte finns en logisk förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade, vilket bland annat argumenteras utifrån att kvinnor i genomsnitt har en högre utbildningsnivå än män. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relation En integrativ forskningsöversikt om våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emil Sporrong; Ibrahim Hodzic; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relation; förövare; relationer; partner; barndom; uppväxt; psykologi; socialt arbete;

  Sammanfattning : Föreliggande studie sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning kring orsaker till förövarens utövande av våld i nära relation. Studiens syfte är att belysa forskning som fokuserat på individuella psykologiska faktorer hos förövare av våld i nära relation, dvs. vilka bakomliggande förklaringar som framkallar detta hos individen. LÄS MER

 5. 5. Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; immigration; tolerance; attitudes; The Nature of Prejudice; gender differences; invandring; tolerans; attityder; The nature of prejudice; könsskillnader;

  Sammanfattning : Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder tilltolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, medinformanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). LÄS MER