Sökning: "könsroll"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet könsroll.

 1. 1. Stereotypa könsförväntningar i luften?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Daniel Dolfe; [2021]
  Nyckelord :Pilots; RCT; Role Congruity Theory; Leadership; Stereotypical gender expectations Kvinnliga piloter; Ledarskap; Stereotypa könsbaserade förväntningar; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper is a study on how female pilots handle stereotypical gender expectations in the role as a leader. This qualitative study was performed during winter/spring in 2021. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa och samtidigt missbruk hos ungdomar ur ett genusperspektiv : En intervjustudie med personer som arbetar med ungdomar i hälso- och sjukvården.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Sarah Watson; [2021]
  Nyckelord :Könsroll; könsskillnader; tematisk analys; ungdomars hälsa; ungdomsmottagningar; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Psykisk ohälsa samt missbruk av alkohol och droger är två olika folkhälsoproblem bland unga. I kombination försvårar de behandling och leder till ytterligare ohälsa, vilket motiverar förebyggande åtgärder. LÄS MER

 3. 3. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. Jag vill bara vara som alla andra : En kvalitativ studie om könsskillnader mellan barn i förskolan i behov av stöd med adhd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Laura Bence Van den dungen; [2020]
  Nyckelord :könsroll; genusmönster; ackommodation; kön; attribuering och adhd.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i bedömning av barn som påvisar hyperaktivitet, sociala svårigheter och aggressivt beteende på förskolan. Det som intresserade författaren till att göra studien var författarens egen erfarenhet inom ämnet samt ett intresse för att veta mer om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Hon är en riktigt pojk-flicka : En studie om performativa diskurser kring barns kön i fokusgruppssamtal med förskolepersonal

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nina Winberg; Matilda Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Kön; Performativitet; Diskurs; Normer; Makt; Socialkonstruktivistiskt perspektiv; Judith Butler;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka performativa diskurser kring barns kön som framträder i de kollegiala samtalen i förskolan. Metoden som användes var fokusgruppssamtal där deltagarna fick tre dilemman att diskutera kring kopplat till förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER