Sökning: "könsroller arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden könsroller arbetsplats.

 1. 1. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Christer Schedvin; [2019]
  Nyckelord :skogsbruk; maskinförarbrist; jämställdhet;

  Sammanfattning : Inom skogsbruket och i yrkesgruppen maskinförare är uttaget av föräldraledighet lågt i jämförelse med många andra branscher. Något annat som präglar skogsbranschen är att den är starkt mansdominerad och att det råder en brist på skogsmaskinförare. Bristen befaras bli ännu större inom en tioårsperiod. LÄS MER

 2. 2. "Barn är barn" : - samtalsintervju om genusarbetet i förskolan, specifikt vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ekström; Sara Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; förskollärare; högläsning; samtalsintervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av i vilken grad förskollärare arbetar med genus, specifikt vid högläsning. I samband med syftet har tre forskningsfrågor arbetats fram för att föra studien framåt. LÄS MER

 3. 3. Han kan inte ha kjol för han är pojke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nikki Öyen; Cendresa Begu; [2016]
  Nyckelord :förskollärare; traditionella könsroller; medvetenhet; förskola; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra hur nyexaminerade förskollärare och förskollärare som arbetat inom förskolan under en längre tid resonerar kring genus samt hur dessa uppfattar läroplanens direktiv kring genus. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fyra nyexaminerade förskollärare och fyra förskollärare som arbetat inom förskolan under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Skogskollo för tjejer : en väg mot ett jämställt och konkurrenskraftigt skogsbruk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Henckel; Anna Sundqvist; [2015]
  Nyckelord :skoglig utbildning; normbrytande aktiviteter; inkludering; rekrytering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Idag är andelen sysselsatta kvinnor i skogbrukssektorn i Sverige endast 16 procent. Skogsbruket är långt ifrån jämställt. Ökad jämställdhet antas leda till ökad lönsamhet, en mer kreativ arbetsplats och ett bättre socialt klimat. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med att motverka traditionella könsmönster : Pedagogers tolkning av förskolans läroplan Lpfö-98

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sofia Hultberg; Jenny Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; förskola; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : 39 pedagoger yrkesverksamma i förskolan har fått svara på frågor om hur de tolkar begreppet “stereotypa könsroller” och hur de motverkar traditionella könsmönster, vilket uttrycks i förskolans läroplan Lpfö98, rev 2010. Intresset av att ta reda på vad pedagogerna anser, grundar sig i att vi erfarit att pedagoger arbetar olika med genus och jämställdhet i förskolan. LÄS MER