Sökning: "könsroller i islam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden könsroller i islam.

 1. 1. Titta på Muhammeds dotter! : -en kvalitativ studie om kvinnans roll i den kurdiska kulturen.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mari Humaloja Olsson; [2019]
  Nyckelord :gender roles; honordiscourse; norms; identities; violent capital; nation-building; könsroller; hedersdiskurs; normer; identiteter; våldskapital; nationsbyggande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och värderingar i spänningsfältet mellan den kurdiska kulturen och det svenska samhället utifrån en hedersdiskurs. Utifrån syftet har studien diskursanalys som metod och teori med stora, och stundtals nationella, diskurser i fokus. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ innehållsanalys över hur muslimska kvinnor framställs i webbtidningarna Dagens Nyheter och The Guardian

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Perisan Kevci; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur muslimska kvinnor framställs i digitala dagstidningarna Dagens Nyheter och engelska The Guardian. För att kunna genomföra denna studie valde jag att använda mig av kvantitativ innehållsanalys där jag efter vissa kriterier valde ut 51 artiklar från The Guardian och 49 artiklar från Dagens Nyheter. LÄS MER

 3. 3. När ord målar bilder : En komparativ läroboksanalys av islam och buddhism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Daniel Rönnegård; [2016]
  Nyckelord :buddhism; islam; innehållsanalys; läroboksanalys; orientalism; konflikt; könsroller; sexualitet;

  Sammanfattning : Western scholars have since the colonial times been gathering knowledge about religious expressions outside the Western context. Representation of the “orient” have been widely influenced by the Western world’s interests and perceptions. Research today shows that Swedes tends to have fragmented attitudes towards various religions. LÄS MER

 4. 4. Min kvinna - en kvalitativ intervjustudie om muslimska mäns syn på kvinnan och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Kvist; Josefin Sunesson; [2014]
  Nyckelord :feminism; islam; Koranen; kvinnosyn; könsroller; Sverige; äktenskap; gender roles; the Qur an; view of women; marriage; Sweden;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för islamiskt grundade värderingar om könsroller, genom att undersöka muslimska mäns kvinnosyn och förväntningar på kvinnan som framtida hustru. Intervjuer med åtta muslimska män besvarar frågeställningar kring förväntningar på kvinnan, könsroller och äktenskapet. LÄS MER

 5. 5. Svenska muslimer och svensk skola - konflikter, attityder och skolavslutning i kyrkan : Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Serjon Qorri; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats har utgått från en socialkonstruktivistisk vetenskapsansats. Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka relationen mellan muslimer och svensk skola. LÄS MER