Sökning: "könsroller."

Visar resultat 1 - 5 av 1192 uppsatser innehållade ordet könsroller..

 1. 1. Barbie, en feministisk produkt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur kön och stereotyper representeras i filmen Barbie.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mathilda Vestman; Wilma Hyltse; [2024]
  Nyckelord :Stereotyp; feminism; ironi; könsroller; Barbie;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur filmen Barbie, som är en feministisk produkt med ironiska inslag, gestaltar feminina respektive maskulina könsroller och på vilket sätt filmen upprätthåller alternativt motsätter sig stereotyper som finns för män och kvinnor. Med utgångspunkt i samhällets normer och föreställningar om kön, syftar studien till att undersöka filmens roll i upprätthållandet eller motsättningen av dessa normer. LÄS MER

 2. 2. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 3. 3. Disney som spegel för vårt samhälle : En kvalitativ studie om representation och normreproduktion i Disneys prinsessfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Brunnkvist; [2024]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; Disney;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ge en inblick i hur representationen av kvinnor i Disneys prinsess-filmer bidrar till att både skapa och bibehålla normer och könsroller. Undersökningen har baserats på Beverley Skeggs respektabilitets-teori, Pierre Bourdieus arbete kring kapitalformer och det sociala rummet, samt Judith Butlers teori om performativitet och den heterosexuella matrisen. LÄS MER

 4. 4. Makt, Media och Mosaik: En feministisk poststrukturalistisk granskning av medias porträttering av Israel-Hamas-konflikten.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Jöhnsson Widerberg; Aline Forsström; [2024]
  Nyckelord :Israel; Hamas; media; civila; porträttering; krig och konflikt; genus; narrativ; maktrelationer; maktstrukturer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I krig och konflikt har kvinnor länge använts som ett verktyg för att uppmuntra män att kriga. Genom att framställas som försvarslösa och sårbara har de förstärkt den manliga rollen som försvarare vilket har motiverat män till att bli deras och nationens beskyddare. LÄS MER

 5. 5. Petter och Lotta utforskar genus : En genusstudie av Elsa Beskows bilderböcker om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Schrewelius Jönsson; [2024]
  Nyckelord :elsa beskow; genus; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : In this essay I investigate how gender roles gets protrayed in the famous, swedishauthor Elsa Beskow’s picture books about the three aunts, Aunt Green, Aunt Brownand Aunt Lavender. The focus is on the main charcters which are the three aunts,Uncle Blue, Peter and Lotta and especially the picture book The adventures of Peterand Lotta. LÄS MER