Sökning: "könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 1171 uppsatser innehållade ordet könsroller.

 1. 1. Energikrisen, intet nytt Könsföreställningar och könsroller så som de kommer till uttryck i svenska energisparkampanjen under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Ahlstrand; [2023-11-20]
  Nyckelord :energy-saving; gender roles; image studies; oil crisis; 1970s;

  Sammanfattning : The primary aim of this essay has been twofold. First, to study how gender and gender roles are portrayed in the Swedish energy advertising campaign at the time of the oil crisis, and second, to analyze whether the public’s energy saving, as it can be mapped based on survey responses, shows differences depending on gender. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 3. 3. MED OMSORGSFULL PLANERING: En studie om hur könsroller upplevs i hemmets vardagspraktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Tjärnström; [2023-10-12]
  Nyckelord :genus; vardagsliv; hemmet; ansvar; omsorg; kontroll;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar pars upplevelser av könsroller i hemmet och hur själva utövandet upplevs. Studien bygger på ett etnografisk fältarbete i Göteborg, med syfte att ta del av hur heterosexuella par upplever utövandet av vardagssysslor i hemmet i relation till genus. LÄS MER

 4. 4. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 5. 5. HÖGERPOPULISM OCH ABORTATTITYDER I POLEN OCH SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Gustavsson; [2023-02-07]
  Nyckelord :Right-wing populism; partisanship; abortion attitudes; gender regimes; gender roles; Poland; Sweden Högerpopulism; partitillhörighet; abortattityder; jämställdhetsregim; könsroller; Polen; Sverige;

  Sammanfattning : Support for rightwing populist parties has increased in Europe over the last decade. Alongside the rise of rightwing populism that can be seen in many democratic states there has also been a shift in support for legally free abortion. LÄS MER