Sökning: "könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet könsroller.

 1. 1. Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan : Barn och vårdnadshavares inkludering i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marcus Reingård; Maryam Anwari; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Förhållningssätt; Genus; Jämställdhet; Kön; Vårdnadshavare; Barn; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus, det vill säga hur de arbetar med ämnet samt om barn och vårdnadshavare är inkluderade i detta, eller om det enbart är mellan personal. Genus är ett viktigt ämne som berör alla individer, och det är betydelsefullt om barn tidigt får möjligheter att möta och utveckla kunskaper om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER

 3. 3. Det börjar med barnen : Förskolans ansvar i att förbättra jämställdheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Kästel; [2022]
  Nyckelord :Preschool; Gender; Norms; Equality; Social work; Förskola; Genus; Normer; Jämställdhet; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Samhället idag präglas av normer, ojämställdhet och snäva könsroller. Studiens syfte var att analysera pedagogers arbete med dessa ämnen, läroplanens riktlinjer samt ett upplevt ansvar i att forma/utveckla barnen ur ett framtidsperspektiv. Socialkonstruktivism handlar om kön som konstruktion och är den teori jag utgått ifrån. LÄS MER

 4. 4. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 5. 5. Den Queera Eddan : En undersökning av queera läckage i Den poetiska Eddan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Joel Randeblad; [2022]
  Nyckelord :The Poetic Edda; Queer leakage; Queer Theory; Tiina Rosenberg; heteronormativity; Norse Studies; Den poetiska Eddan; Queera läckage; queerteori; Tiina Rosenberg; heteronormativitet; Fornnordiska studier;

  Sammanfattning : This essay analyses the songs from Den poetiska Eddan (The Poetic Edda) with a queer perspective through a queer reading. I use Tiina Rosenberg’s concept of queer leakage along with historical contextualization to figure out how to approach an older text through a modern perspective. LÄS MER