Sökning: "könsskillnad"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet könsskillnad.

 1. 1. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 2. 2. Fläskbatongen och skinkmackan : En undersökning av vilka ord som förekommer vid benämning av manliga och kvinnliga könsorgan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Viktor; [2020]
  Nyckelord :Pussy; dick; snippa; genitals; feminism; metaphors; language and biological gender; social gender; taboo; swear words; Fitta; kuk; snippa; könsorgan; feminism; metaforer; språk och kön; genus; tabu; skällsord;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ämnad att undersöka vilka ord som används som benämningar för manliga och kvinnliga könsorgan samt att identifiera eventuella likheter och skillnader mellan hur män och kvinnor benämner dessa. Avsikten är även att kartlägga vad metaforerna bland orden säger i relation till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Inställning till betydelsen av empati i relation till polisyrket bland polisstuderande och verksamma poliser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Engström; Emma Lampa; [2020]
  Nyckelord :Empati; poliser; polisstudenter; JSPE-S;

  Sammanfattning : Empatisk förmåga är viktig i yrken där möten med andra människor utgör en stor del av arbetet, såsom vårdgivande yrken och polisyrket. Tidigare studier kring vårdyrken har dock visat att inställningen till betydelsen av empati i yrkesrelaterade situationer kan sjunka med utbildning eller erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Könstillhörighet och fängelsestrafflängd i en svensk kontext : Relationen mellan könstillhörighet och domar för grov misshandel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Astby Röding; Emil Nilsson; Kristo Ruus; [2020]
  Nyckelord :Gender differences; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Sentences; Sentence lengths; Aggravated assault; Könsskillnad; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Domar; Strafflängd; Grov misshandel;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur förövares- samt brottsoffers könstillhörighet samvarierar med strafflängd för individer dömda för grov misshandel.  Granskning av domar efter lagändringen den första juli 2017 där grov misshandel var det primära brottet genomfördes för att samla in data för jämförelse mellan män och kvinnor som förövare samt brottsoffer. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutstudenters självskattade fysiska aktivitetsnivå och upplevda stress : Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stress samt en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lisa Senneryd; Madeleine Sundberg; [2020]
  Nyckelord :IPAQ-SF; Physiotherapy students; Physical activity; PSS-10; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett intresse i samhället för både fysisk aktivitet och stress. Fysisk aktivitet och stress har ett komplext samband och de inverkar ömsesidigt på varandra. Fysisk aktivitet innefattar alla rörelser med kroppen som förbrukar energi och stress är en obalans mellan resurser och belastning. LÄS MER