Sökning: "könsskillnader ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden könsskillnader ledarskap.

 1. 1. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Ett tydligt ledarskap tycks vara viktigare än typen av ledarskap för upplevelsen av stress och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Agnes Bernström; Henrietta Sahl; [2017]
  Nyckelord :transformational leadership; transactional leadership; social support; stress; employees; Transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; socialt stöd; stress; medarbetare;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan transformativt och transaktionellt ledarskap och hur dessa korrelerar med stress och socialt stöd. Den avser även att undersöka hur stress och socialt stöd korrelerar med varandra och om det finns könsskillnader. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män som transformativa ledare : En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tove Hämberg; Josefine Örn; [2017]
  Nyckelord :Transformational leadership; inspirational motivation; service; gender differences; androgynous leadership; Transformativt ledarskap; inspirerande motivation; service; könsskillnader; androgynt ledarskap.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKEYRKET – AV KVINNOR FÖR KVINNOR?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Altahr-Cederberg; Josefina Svärm; [2016-01-11]
  Nyckelord :sjuksköterska; profession; genus; upplevelser; kompetens; arbetsfördelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket har alltid dominerats av kvinnor och är än idag starkt förknippat med kvinnliga egenskaper. Det finns en tydlig uppdelning av vilka yrken kvinnor och män söker sig till och vilka uppgifter de utför på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. "Är man förskollärare, så är man förskollärare" : En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mary Pennemark; Sanna Ek; Linnea Glasberg; [2016]
  Nyckelord :Pre-school sector; pre-school teacher; organization; equality management; equality; male and female leadership; gender differences; gender; management; Förskolebranschen; förskollärare; organisation; equality management; jämställdhet; manligt och kvinnligt ledarskap; könsskillnader; genus; management;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenDatum:               2016-05-27Nivå:                    Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hpInstitution:      EST - Ekonomi, Samhälle och Teknik vid Mälardalens HögskolaFörfattare:       Linnea Glasberg, 30 mars 1994; Mary Pennemark, 30 maj 1988; Sanna Ek, 7 november 1994Titel:                   ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenHandledare:   Johan GrinbergsNyckelord:       Förskolebranschen, förskollärare, organisation, equality management, jämställdhet, manligt och kvinnligt ledarskap, könsskillnader, genus, management.Frågeställningar:       ● Varför är det så få män som arbetar inom förskolebranschen?● Hur är de olika arbetsuppgifterna fördelade mellan könen inom förskolebranschen?● Hur ser kvinnors och mäns ledarskapsstilar ut inom förskolebranschen?● Hur arbetar förskolor för att anställa fler män?Syfte:                   Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt könsfördelad, där männen är i minoritet bland medarbetarna, samt hur organisationer inom den kvinnodominerade förskolebranschen arbetar för att uppnå jämställdhet. LÄS MER