Sökning: "könsskillnader ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden könsskillnader ledarskap.

 1. 1. Konstruktioner av kön - en kritisk diskursanalys av ett antal åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Mathiasson; Malin Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Behov av stöd; CDA; Genus; Kritisk diskursanalys; Svårigheter; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lundvall, Malin, Mathiasson, Carina, (2020). Konstruktioner av kön - en kritisk diskursanalys av ett antal åtgärdsprogram. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Föreställningar kring ledarskap och makt -En kvalitativ undersökning som har i syfte att studera vilka föreställningar en ledare i chefsposition har kring ledarskap och makt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Rehnwall; Johanna Zander; [2019]
  Nyckelord :Idea; leadership; power; gender categories; knowledge;

  Sammanfattning : Both myths and theories have, over time, been involved in shaping the importance of what leadership can mean. The depth devoted to leadership, the more complex the concept becomes. Power is also an abstract concept and should be included when studying leadership. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap : En studie i ledarskap i ljuset av kvinnliga ledares perspektiv

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michael Himmlegaard; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; kvinnliga ledare; kvinnligt perspektiv; ledarskapsteorier; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Problemet med framgångsrikt ledarskap är av stor praktisk betydelse. Alltför ofta ställs man inför uppgiften att identifiera ett porträtt "av en ledare". När allt kommer omkring beror framgång för varje organisation på chefernas ledarskap, det vill säga ledare som sätter mål inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER

 5. 5. Ett tydligt ledarskap tycks vara viktigare än typen av ledarskap för upplevelsen av stress och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Agnes Bernström; Henrietta Sahl; [2017]
  Nyckelord :transformational leadership; transactional leadership; social support; stress; employees; Transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; socialt stöd; stress; medarbetare;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan transformativt och transaktionellt ledarskap och hur dessa korrelerar med stress och socialt stöd. Den avser även att undersöka hur stress och socialt stöd korrelerar med varandra och om det finns könsskillnader. LÄS MER