Sökning: "könsskillnader ledarskap"

Visar resultat 21 - 24 av 24 uppsatser innehållade orden könsskillnader ledarskap.

 1. 21. En jämlik skola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Vladimir Grujic; Tatiana Nilsson; [2007]
  Nyckelord :könsskillnader; samhällsklasser; betygsresultat; utbildningsnivå; sociokulturella faktorer; etnisk bakgrund;

  Sammanfattning : Grujic, Vladimir & Nilsson, Tatiana. (2006). En jämlik skola. En studie av hur samhällsklassrelaterade faktorer och könstillhörighet inverkar på elevers studieprestationer i grundskolan. LÄS MER

 2. 22. Varsågod och skölj...är du snäll! : Ledares upplevelser kring ledarskapstil och konfilkthanteringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Anneli Meijer; Sophie Dixelius; [2007]
  Nyckelord :leadership; conflict; conflict strategies; gender roles; communication;

  Sammanfattning : Konflikter finns överallt i samhället, inte minst i organisationer och företag. Att beskriva olika ledares sätt att hantera konfliktsituationer i sitt ledarskap var därför intressant. Syftet med studien var att undersöka ledares upplevelser av ledarskap och sätt att hantera konflikter. LÄS MER

 3. 23. Övergång i långtidssjukskrivning eller åter i arbete efter en sjukskrivningsperiod? - Bidragande faktorer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Annelie Hedqvist; [2006]
  Nyckelord :Sjukskrivning; Rehabilitering; Könsskillnader; Långtidssjuka; Korttidssjuka;

  Sammanfattning : Sjukskrivingarna i Sverige har ökat drastiskt under de senaste fyra åren och svenskarna är nu de mest sjukskrivna i hela Europa. Ledarskap och delaktighet på arbetsplatsen samt arbetsgivarens hantering av rehabilitering av den sjukskrivne är bidragande faktorer till förmågan att återgå i arbete efter en sjukskrivningsperiod. LÄS MER

 4. 24. Lärares arbete med konflikter : En kvalitativ studie av sex lärares arbete med att förebygga och hantera konflikter i elevgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Svensson; [2001]
  Nyckelord :Education; Konflikter; konflikthantering; grupputveckling; ledarskap; könsskillnader; kommunikation; arbetslag; Pedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver sex lärares arbete med konflikter och konflikthantering. Den visar att de arbetar mycket aktivt med konflikthantering och att de lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Den verbala kommunikationen får mycket stort utrymme i deras arbete. LÄS MER