Sökning: "könssocialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet könssocialisation.

 1. 1. Låt inte genitalierna bestämma historien : En studie om hur genus formuleras i åtgärdsprogram

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Holmgren; Bitten Lindström; [2020]
  Nyckelord :Genus; Kvalitativ innehållsanalys; Kön; Könsstereotyper; Performativitet; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi genom en kvalitativ innehållsanalys undersökt hur pojkars och flickors behov och åtgärder uttrycks i åtgärdsprogram. Fokus var att undersöka om det fanns något samband mellan genus och formuleringar av behov och åtgärder i åtgärdsprogram. LÄS MER

 2. 2. Vart tog alla snögummor vägen? : En kvalitativ studie om genusneutral pedagogik i förskolan och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mirtha Casselbrant; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusneutral pedagogik; kön; könsnormer; socialisation; könssocialisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förhållandet mellan genusneutral pedagogik i förskolan och jämställdhet samt hur denna pedagogik ämnas påverka olika könsnormer och beteendemönster hos barn i förskoleålder. Uppsatsens frågeställningar riktades till att fånga hur pedagoger förhåller sig till sambandet mellan genusneutral pedagogik och jämställdhet samt hur de upplever att genuspedagogiken påverkar förskolebarns könsstereotypa normer och attityder. LÄS MER

 3. 3. “Älska dig själv, men glöm inte sminket…” En kvalitativ studie av tidningen Julias innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Andreasson; Julia Clausén; [2014-08-26]
  Nyckelord :Tidningen Julia; könssocialisation; heteronorm;

  Sammanfattning : Titel: “Älska dig själv, men glöm inte sminket…”En kvalitativ studie av tidningen Julias innehållFörfattare: Emma Andreasson och Julia ClausénHandledare: Malin SveningssonSidantal: 41 sidorKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete.Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG)Göteborgs universitet. LÄS MER

 4. 4. Hur och med vad leker flickor och pojkar i förskolan? En komparativ kvalitativ studie om barns lek och deras val av material i Sverige och i Bosnien-Hercegovina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cerima Hurtic Ahmetasevic; [2014]
  Nyckelord :Genus; Könssocialisation; Könsroller; kvinnligt; Könsrollsförväntningar; Könsstereotypiskt material; Manligt; Socialisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en komparativ studie och undersöka vilken typ av material barn på två förskolor i två länder använder sig av och hur de använder material i sin lek. Förskolorna ligger i Sverige och Bosnien-Hercegovina. Metoden bestod av observationer i de två förskolorna och pågick i fyra dagar i varje förskola. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteraturens makt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Holmqvist; Nadja Nurmio; [2012]
  Nyckelord :Makt; barnlitteratur; förskola; intersektionalitet; genus; könssocialistaion; identitetsskapande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva, analysera och diskutera tre barnböcker som är vanligt förekommande i den förskola som ingår i studien. Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöks och tolkas hur makt konstrueras genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i den valda barnlitteraturen. LÄS MER