Sökning: "könssocialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet könssocialisation.

 1. 1. "Det här är sista chansen vi får att undervisa dem i ämnet innan de försvinner ut i vuxenlivet" : En kvalitativ observationsstudie av en gymnasieskolas sexualundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tiffany Lindén; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Sex education; discourse; emotion sociology; gender socialization; students; heteronormativity.; Sexualundervisning; diskurs; emotionssociologi; könssocialisation; studenter; heteronormativitet.;

  Sammanfattning : Abstract This study is based on a qualitative observational study of sex education. The observations were carried out in four classes in a high school year 1 in southwest Sweden. The purpose was to create an understanding of how society's discourse on relationships, consent and sexuality is expressed among students. LÄS MER

 2. 2. Utbildningstendenser bland män och kvinnor : En kvantitativ undersökning om sambandet mellan kön och utbildningslängd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kosart Najm; Lamia Nabil; [2022]
  Nyckelord :Kön; utbildningslängd; socialisation; utbildningsnivå; könssocialisation; diskriminering;

  Sammanfattning : Sedan tidigare är det känt att en högre andel kvinnor jämfört med män i Sverige har en eftergymnasial utbildning. Det finns däremot mindre forskning om könsskillnaderna i utbildningslängd som tar hänsyn till vidareutbildning och icke-avslutade studier. LÄS MER

 3. 3. Syskons band i våldets spår : En tvärsnittsstudie av våldsutsatta barns självskattade kvalitet i syskonrelationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Timea Jakobsson; Alexandra Möllerström; [2022]
  Nyckelord :sibling relations; child maltreatment; child abuse and neglect; psychosomatic problems; internalizing problems; protective factor; risk factor; syskonrelationer; barnmisshandel; övergrepp; försummelse; psykosomatiska problem; internaliserade problem; riskfaktor; skyddsfaktor;

  Sammanfattning : Syskonrelationen är den längsta relationen i livet. Därtill utgör syskonrelationen en viktig arena för barns utveckling. Trots detta finns det få studier där syskonrelationen undersöks i relation till barnmisshandel. LÄS MER

 4. 4. Låt inte genitalierna bestämma historien : En studie om hur genus formuleras i åtgärdsprogram

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Holmgren; Bitten Lindström; [2020]
  Nyckelord :Genus; Kvalitativ innehållsanalys; Kön; Könsstereotyper; Performativitet; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi genom en kvalitativ innehållsanalys undersökt hur pojkars och flickors behov och åtgärder uttrycks i åtgärdsprogram. Fokus var att undersöka om det fanns något samband mellan genus och formuleringar av behov och åtgärder i åtgärdsprogram. LÄS MER

 5. 5. En könad praktik? -En kvalitativ studie om hur förskolepedagogers interaktioner med barnen på förskolanreproducerar samhälleliga könsnormer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Christine Basher; Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender differences; equality; preschool educators; preschool; Kön; könsskillnader; jämlikhet; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : As an institution, the preschool shall contribute to an active education of democracy andequality. Preschool educators are important intermediaries within the educational system andtheir work shall contribute to a democratic environment. LÄS MER