Sökning: "könsstereotyp"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet könsstereotyp.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 3. 3. Genuskonstruktioner i en högläsningsbok : En studie om genus i en högläsningsbok för lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Grannas; Emma Grannas; [2021]
  Nyckelord :genus; högläsning; lågstadiet; grundlärare; litteratur; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på hur de olika könen framställs i den populära högläsningsboken Musse och Helium (Brinck, 2018). Studien utgick från dessa frågeställningar: Hur framställs den manliga respektive kvinnliga huvudkaraktären ur text i boken Musse och Helium?, Hur framställs de manliga respektive de kvinnliga karaktärerna i illustrationerna i boken Musse och Helium?, samt Vilka normer om kön konstrueras?. LÄS MER

 4. 4. Gäller genuskontraktet? : En kvantitativ text- och bildanalys av bokserien Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Nelly Benker; Jenny Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :didaktik; text- och bildanalys; barnlitteratur; genusperspektiv; könsstereotyp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En studie om könsmönster i förskolans bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Karlsson; Helen Persson; [2020]
  Nyckelord :Bilderböcker; Genus; Könsmönster; Könsstereotyp;

  Sammanfattning : I förskolan har förskollärare ett komplext uppdrag där de både har som uppgift att erbjuda högläsning för barn och att motverka könsmönster som begränsar barns val, utveckling och lärande. Tidigare forskning har visat att bilderböcker förmedlar traditionella könsmönster och att barn får förståelse för hur pojkar och flickor förväntas agera utifrån detta. LÄS MER