Sökning: "köpbeslutsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet köpbeslutsprocessen.

 1. 1. E-handelns press på en ny process : En kvalitativ studie om svenska e-handelsföretags syn på konsumenternas köpbeslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Dennis Morin Mathisson; Marcus Rydasp; [2017]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocessen; Konsumentbeteende; E-handel; Traditionell handel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan appliceras på e-handeln. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Förväntar sig konsumenter att handla på realisation och kampanj? : En kvantitativ studie av konsumenters förväntningar på pris i en era av e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Regina Nilsson; Axel Wängberg; [2017]
  Nyckelord :förväntningar; e-handel; köpbeslutsprocessen; realisationer; kampanjer; klädbranschen; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I dagens läge råder det hög konkurrens i klädbranschen och det är svårt att planera kollektioner då vädret har varit svårt att förutspå. En bidragande orsak till den höga konkurrensen i branschen är internethandelns framväxt. År för år växer internethandeln och kläder är en av de största varugrupperna. LÄS MER

 3. 3. Köper du så köper jag : Shoppinggrupper på Facebook och dess påverkan på modekonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Norlander; Linda Edell Ahlström; [2017]
  Nyckelord :Shopping groups; Facebook; consumption; communication; Shoppinggrupp; Facebook; konsumtion; kommunikation;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka och analysera hur kommunikationen inom shoppinggrupper på Facebook påverkar kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det gäller modevaror samt i vilken del av köpbeslutsprocessen som kommunikationen i en shoppinggrupp verkar mest effektivt. Detta har vi sökt svar på genom enkätundersökningar samt intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Seniorers köpbeteende: om preferenser och barriärer i den onlinebaserade köpbeslutsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lina Johansson; Erika Strube; [2015]
  Nyckelord :Senior; Köpbeslutsprocess; Påverkansfaktor; Barriär; Preferens; Ålderism; Onlinebaserad handel.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Onlinebaserad handel ökar, liksom forskning kring olika konsumentgruppers köpbeteende vid onlinebaserade köp. Seniorer är en köpstark konsumentgrupp, men är samtidigt en målgrupp som är underrepresenterade i forskning kring köpbeteende gällande onlinebaserad handel. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters adoption av nya innovativa produkter : en studie om användning av funktionsmaterial i vardagskläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Pettersson; Sofie Sandqvist; [2015]
  Nyckelord :Consumer buying behavior; consumer decision making process; factors; risks; innovative products; functional material; functional clothing; Konsumentköpbeteende; köpbeslutsprocessen; faktorer; risker; innovativa produkter; funktionsmaterial; funktionsplagg;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer och risker som påverkar köpbeslutet för en konsument gällande en ny innovativ produkt. Uppsatsen kan på så sätt bidra med kunskap och förståelse för företag som vill utveckla den här typen av produkter. LÄS MER