Sökning: "köpt el från elhandlare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden köpt el från elhandlare.

  1. 1. ÄR SMÅSKALIG VINDKRAFT LÖNSAM FÖR VILLOR I SVERIGE?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Putkonen Markus; [2018]
    Nyckelord :kostnadsscenarion; köpt el från elhandlare; småskalig vindkraft; solceller; vindkraft; vindkraftens framtid; årlig produktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER