Sökning: "köttkonsumtion hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden köttkonsumtion hållbarhet.

 1. 1. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Elisabet Henriksson; [2019]
  Nyckelord :kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. LÄS MER

 2. 2. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 3. 3. Ingen ko på isen? – en rättsekonomisk analys av dagens köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Enerbäck; [2017]
  Nyckelord :köttkonsumtion; nudging; behavioral law and economics; allmän rättslära; rättsekonomi; pigouviansk skatt; hållbarhet; hållbar utveckling; växthuseffekten; växthusgaser; klimatpåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kan även medföra oönskade hälsoeffekter. I framställningen analyseras hur vi kan nå en samhällsekonomiskt effektiv konsumtionsnivå. LÄS MER

 4. 4. Köttet i politiken - vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zelda Tuvesson; [2017]
  Nyckelord :klimatförändringspolitik; köttkonsumtion; politiska styrmedel; argumentativ diskursanalys; Maarten A. Hajer; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a discourse analysis of the Swedish political debate about management control measures for the reduction of the Swedish meat consumption. The debate exemplifies the role of language in political debates, with focus on how policy-making depend on the creation and definitions of problems. LÄS MER

 5. 5. Självkvantifiering för minskad miljöpåverkan : Ett försök att minska köttkonsumtion genom återkoppling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victor Gustafsson; Lukas Lindahl; [2016]
  Nyckelord : Quantified self Behaviour change Social comparison Sustainability Meat consumption ; Självkvantifiering Beteendeförändring Social jämförelse Hållbarhet Köttkonsumtion ;

  Sammanfattning : Användningen av självkvantifieringsapplikationer är utbredd, men dess utförande långt från fulländat. Den användning som förekommer är nästintill uteslutande koncentrerad till självförbättring. LÄS MER