Sökning: "köttkonsumtion"

Visar resultat 6 - 10 av 45 uppsatser innehållade ordet köttkonsumtion.

 1. 6. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER

 2. 7. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 3. 8. Ingen ko på isen? – en rättsekonomisk analys av dagens köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Enerbäck; [2017]
  Nyckelord :köttkonsumtion; nudging; behavioral law and economics; allmän rättslära; rättsekonomi; pigouviansk skatt; hållbarhet; hållbar utveckling; växthuseffekten; växthusgaser; klimatpåverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen orsakar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kan även medföra oönskade hälsoeffekter. I framställningen analyseras hur vi kan nå en samhällsekonomiskt effektiv konsumtionsnivå. LÄS MER

 4. 9. En enkätstudie om köttkonsumenters val av kött : med hänsyn tagen till miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Helene Larsson; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kött; Konsumenter; Miljö; Ursprung; Kunskap; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige äter vi i dagsläget cirka 85 kg kött per person och år, vilket innebär en ökning med 34 % sedan 1980. Köttkonsumenter kan påverka miljön genom att minska sin köttkonsumtion eller göra ett annat val av kött. LÄS MER

 5. 10. Saken är biff : En granskning av samförstånd och motsättningar vid införandet av en minskad nötköttskonsumtion

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Elvira Molin; [2017]
  Nyckelord :Beef consumption; policy instruments; agriculture; climate targets; politics; environmental politics; sustainable consumption; food consumption policy; Nötköttskonsumtion; styrmedel jordbruk; klimatmål; politik; miljöpolitik; konsumtionspolitik; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Svenskarna är ibland de som konsumenterna konsumerar mest nötkött i världen, de äter 26 kg per person och år. Matkonsumtionen generellt står för en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser, och g. Globalt sett står djuruppfödningen till köttproduktion för 14,5 % av utsläppen av alla växthusgaser. LÄS MER