Sökning: "kajsa niklasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kajsa niklasson.

  1. 1. Kvinnodominerad ledning i mansdominerad bransch

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia; Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Adriana Aurelius; Kajsa Niklasson; [2007]
    Nyckelord :jämställdhet; ledare; genus; kvinnodominerad; identitet; diskurs; organisation;

    Sammanfattning : Detta är en genusvetenskaplig uppsats och syftet är att undersöka förutsättningarna för de kvinnliga ledarna i en kvinnodominerad ledningsgrupp. Undersökningen är kvalitativ och baseras på intervjustudier och fältanteckningar från företaget som gjorts under okt-dec-2006. LÄS MER