Sökning: "kalix 24"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kalix 24.

 1. 1. Idenitfying the Influential Factors of the Temporal Variation of Water Consumption : A Case Study using Multiple Linear Regression Analysis

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :Hanna Brandner; [2016]
  Nyckelord :Water consumption; Sweden; Multiple regression analysis;

  Sammanfattning : This thesis is a part of the water development project conducted by Svenskt Vatten, which is the Swedish Water and Wastewater Association (SWWA) as well as Tyréns, a consultancy company with offices based in Stockholm, Sweden. Prior to this thesis work, a quality assessment was conducted for some of the locations provided by municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Medborgare och IT i planprocessen : demokrativisioner i Ronneby

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Ida Olén; [2004]
  Nyckelord :medborgarinflytande; medborgardeltagende; demokrati; informationsteknik; e-government; översiktsplanering; översiktsplan; Internet; dialog; planprocess; samråd; PBL;

  Sammanfattning : Kraven har ökat på insyn och inflytande från medborgarna i samhällsutvecklingen. Medborgarnas medverkan i planeringsprocessen är viktig av flera skäl. Arenor där medborgarna ges möjlighet att diskutera och debattera behövs. Bland annat har tillkomsten av Internet skapat nya möjligheter till dialog mellan medborgare och myndigheter. LÄS MER