Sökning: "kalle göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kalle göransson.

  1. 1. Matchen utanför de vita linjerna : En fallstudie av Jönköpings Södra IF:s representationslag ur ett intressentperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Emma Persson; Kalle Göransson; [2017]
    Nyckelord :J-Södra; intressenter; intressentperspektiv; intressentmodell; relationer;

    Sammanfattning : Studien är ett samverkansprojekt med Jönköpings Södra IF. Syftet med denna studie är att undersöka Jönköpings Södra IF:s förankring i Jönköping genom att studera olika intressenters relation till föreningen och skapa ökad förståelse för intressenternas bild av föreningen. LÄS MER