Sökning: "kameraövervakning trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kameraövervakning trygghet.

 1. 1. Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Turcinovic; Eldar Selmanovic; [2019]
  Nyckelord :Abduktiv metod; Inställning; Kameraövervakning; Polisområde Malmö; Tematisk analys; Trygghet;

  Sammanfattning : Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. LÄS MER

 2. 2. Mediabilden av kameraövervakning i utsatta områden : En kvalitativ innehållsanalys om utsatta områden dess mediala representation i rapporteringen av kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ali Asli; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Medierapportering; Utsatta områden;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks mediabilden av utsatta områden genom rapporteringen av kameraövervakningen. Syftet med denna uppsats är att med kvalitativ innehållsanalys undersöka nyhetsartiklar som framställer utsatta områden och invånarna bosatta där. LÄS MER

 3. 3. Om trygghet och övervakningssystem : Enkätstudie om medborgares attityder till kamera- och IT-baserad övervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ida Claesson; [2018]
  Nyckelord :Garland; IT-based surveillance; safe city; Intelligenta IT-system; Intelligent kameraövervakning; trygghet; brottsförebyggande åtgärder; Garland;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar attityder och upplevd trygghet i frågor rörande kameraövervakning och intelligenta övervakningssystem (via sk intelligenta IT-system). En enkätstudie delades via bl.a. sociala medier och totalt besvarades den av 104 respondenter. LÄS MER

 4. 4. Kameraövervakningens effektivitet i förhållande till området den placeras i. En fallstudie av Stortorget i Malmö

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Kameraövervakning; situationell brottsprevention; trygghet; brottsstatistik; Malmö;

  Sammanfattning : Genom åren har forskningen konstaterat att brott är en produkt av gärningsman, offer och miljön i vilken de vistas. Kunskapen om att vissa platser mer än andra attraherar och koncentrerar brott har bidragit till att sambandet mellan brott och plats har blivit allt mer utforskat. LÄS MER

 5. 5. Borde jag vara rädd? : En studie om kameraövervakning i trygghetskapande syfte

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Henrik Olsson; [2012]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Trygghet; CCTV; Risk; Risksamhället; Rädsla; Kvalitativ textanalys och Brottsprevention.;

  Sammanfattning : Undersökningar utförda av Brottsförebyggande rådet beskriver att kameraövervakning skapar trygghet för människor. Den här studien granskar det påståendet där syftet är att genom en kvalitativ textanalys, av Risksamhället och Flytande rädsla tillsammans med annat vetenskap-ligt källmaterial, undersöka huruvida kameraövervakningen uppfyller sitt trygghetsskapande syfte. LÄS MER