Sökning: "kamratbedömning."

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet kamratbedömning..

 1. 1. Hur gör bildlärarna i praktiken? - Observationer kring formativ bedömning i bildämnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linn Allén; [2019-07-02]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bildundervisning; bedömningsstrategier; stöttning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre bildlärare i Göteborg arbetar med formativ bedömning i bildämnet, i syfte att bidra med insikter på området. Där har teorier kring stöttning och Lindströms modell för bildundervisningens olika lärandeformer utgjort de teoretiska utgångs- punkterna. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
  Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER

 3. 3. Att prata sig till ett skriftligt svar Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Daag; [2019]
  Nyckelord :bedömning; elevers skrivande; literacy; mediering; skriftliga prov;

  Sammanfattning : Daag, Elin (2019). Att prata sig till ett skriftligt svar: Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsmallar för att öka lärandet eller för att hindra lärandet? : En kvalitativ studie om hur kamratbedömning tillämpas i arbetet med elevtexter i grundskolan 4–6 Jesper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Severin; [2019]
  Nyckelord :kamratbedömning; bedömning; återkoppling; återkopplingsnivå; nivå; respons; bedömningsmallar; kvalitet;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur kamratbedömning tillämpas i skolan av både lärare och elever. Från lärarnas sida undersöks vilka instruktioner som ges, vilka metoder och strategier lärarna använder sig av och vilka åsikter de har om kamratbedömning. LÄS MER

 5. 5. En analys av hur kamratbedömning framställs i två läroböcker för kursen svenska 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Svedman; [2019]
  Nyckelord :kamratrespons; kamratbedömning; bedömning; formativ bedömning; läromedel.;

  Sammanfattning : Sammandrag   Denna studie syftar till att undersöka hur kamratbedömning omnämns i två valda läroböcker skrivna för kursen svenska 1 på gymnasiet. Detta kopplas till tidigare forskning som påvisar kamratbedömningens betydelse för elevers lärande. Kamratbedömning är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. LÄS MER