Sökning: "kamratrelationer förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden kamratrelationer förskola.

 1. 1. Hållbar utveckling som innehåll och form : En kvalitativ studie i pedagogers sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Paulina Johansson; Lina Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; selektiva traditioner; miljö; förskola; didaktik; lärande; förskollärare; pedagoger;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör pedagogers didaktiska överväganden och de inkluderingar respektive exkluderingar vid deras sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling. Vid insamling av data valdes halvstrukturerad intervjuguide som metod där åtta pedagoger deltog. LÄS MER

 2. 2. Övergång mellan förskola och förskoleklass : En studie om anknytning, delaktighet och samverkan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Gunnarsson; Marica Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; delaktighet; förskola; förskoleklass; samverkan; specialpedagog; vårdnadshavare; övergång;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vårdnadshavares och specialpedagogers erfarenheter om övergången mellan förskola och förskoleklass. Föreliggande kvalitativa intervjustudie undersöker anknytningens roll i övergången mellan förskola och förskoleklass, samverkan mellan skolformer samt vårdnadshavares delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Barns kamratrelationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jesper Langell; Sofia Vilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Kamratrelation; Närvarande; Emotionell; Strategier; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier förskollärare beskriver att de arbetar med för att främja och stärka barns kamratrelationer. Frågeställningarna vi utgick ifrån var, hur ser förskollärare på sin roll när det gäller att främja och stärka barns kamratrelationer och vilka strategier använder sig förskollärare av för att främja och stärka barns kamratrelationer. LÄS MER

 4. 4. Förskolans fysiska miljö och barns kamratrelationer : En enkätstudie om förskolepersonals tankar kring hur och varför den fysiska miljön påverkar barns kamratrelationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Valenzuela Kielo; [2019]
  Nyckelord :Affordances; didactics; environment; interaction; learning; peer relationships; physical environment; play; preschool; social environment; Affordances; didaktik; erbjudande; fysisk miljö; förskola; kamratrelationer; lek; lärande; miljö; samspel; social miljö;

  Sammanfattning : En stor del av lärandet i förskolans utbildning baseras på samspel, mellan vuxna och barn och barnen emellan. Samspelen barnen emellan är av stor vikt för skapandet av kamratrelationer, vilket anses vara en av grunderna för såväl social som kognitiv utveckling. LÄS MER

 5. 5. Vad är ett problembeteende? : En kvalitativ intervjustudie om problembeteende och konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Annika Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; kamratrelationer; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; problembeteende;

  Sammanfattning : Konflikter är någonting som uppkommer på förskolan dagligen. Det finns konflikthanteringsmetoder som förskollärare idag tar hjälp av. I studien så presenteras bland annat lågaffektivt bemötande som en metod för att arbeta med konflikter. LÄS MER