Sökning: "kamratrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet kamratrelationer.

 1. 1. Förskollärares roll i barns kamratrelationer : Verktyg och strategier för att få barn inkluderade i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zarah Rosner; Emma Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Kamratrelationer; Förskollärare; Lek; Exkludering; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare redogör för sina förhållningssätt tillleken och hur de framhåller hur de främjar goda kamratrelationer i förskolan. Vilka strategieroch verktyg som de använt sig av samt vilka svårigheter och möjligheter de sett meddessa. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända barns kamratrelationer i förskolan : om nyanlända barns samspel med andra barn i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Yujie Li; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Det är klart jag ska ha någon att vara med” : Elevernas möjligheter till deltagande i den fria leken, utifrån fritidslärares upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Tåqvist; Fanny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Exkludering; fria leken i fritidshem; fritidslärares uppfattning; inkludering; möjligheter till deltagande; strategier; upplevelser.;

  Sammanfattning : Elevernas möjligheter till deltagande blir påverkat av deras sätt att inkludera och exkludera    varandra i leken. Enligt Öhman (2012), Öhman (2006) och Bliding (2004) ses inkludering och speciellt exkludering som något vanligt och förekommer ofta i elevers relationsarbete, sampel och lekar, där Öhman (2012) även påstår att pedagoger kan ha svårt att veta hur de ska hantera exkluderande situationer. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling som innehåll och form : En kvalitativ studie i pedagogers sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Paulina Johansson; Lina Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; selektiva traditioner; miljö; förskola; didaktik; lärande; förskollärare; pedagoger;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör pedagogers didaktiska överväganden och de inkluderingar respektive exkluderingar vid deras sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling. Vid insamling av data valdes halvstrukturerad intervjuguide som metod där åtta pedagoger deltog. LÄS MER

 5. 5. Ensamlekande barn i förskolan : Blyga barns problematik till social interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Gustafsson; Marie Uneteg; [2020]
  Nyckelord :Ensamlek; Blyg; Interaktion; Social Kompetens; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares främjande arbete med barn som leker ensamma och inte ingår i kamratrelationer i förskolan samt vilka åtgärdande insatser som tillsätts. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi använt oss av samtalsintervjuer med förskollärare för att få en konkret inblick i förskollärares tankar och reflektioner över ämnet. LÄS MER