Sökning: "kamratrespons"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet kamratrespons.

 1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 2. 2. "Elever hjälper elever att nå ett mål" : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med kamratrespons i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Siudak; Hanna Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Kamratrespons; skrivprocesser; skrivutveckling; dialogicitet; processkrivning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur två lärare definierar begreppet kamratrespons samt deras metoder, motiv och upplevda utmaningar. Tidigare forskning lyfter fram olika perspektiv; kamratrespons som en del av skrivprocessen samt som ett sätt att lära genom samspel och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Peer Review in EFL Writing: Its Effect on Critical Thinking Skills and the Role of Digital Tools in Facilitating the Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Murtadha Al-kefagy; Cristina Nagy; [2021]
  Nyckelord :Key words: Peer review; Peer assessment; Writing; Critical thinking; Self-regulation; Self-monitoring; self-reflection; Evaluation; Digital tools; EFL; Upper secondary; Swedish classroom.;

  Sammanfattning : This paper focuses on peer reviewing as part of the writing process and as a pedagogical strategy that can help students develop their writing and critical thinking skills. To do so, it examines the extent to which peer reviewing can develop English as a foreign language (EFL) students’ ability to evaluate and reflect on their writing in upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling fram till matchdag : En kvalitativ studie om sju svensklärares förhållningssätttill användandet av formativ bedömning för att utvecklaelevers läs- och skrivprogression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Ronja Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; återkoppling; kamratrespons; modellera; läs- och skrivstrategier;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka förhållningssätt sju svensklärare i årskurs 7–9 har till användandet av formativ bedömning för att utveckla elevers läs- och skrivprogression. I undersökningen intervjuas sju svensklärare som arbetar och/eller har arbetat på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Kamratbedömning för att gynna elevers textarbeten : Framgångsrika metoder och betydelsen av kamraternas respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caisa Svanström; [2021]
  Nyckelord :Peer assessment; Peer review; Textwork; Teachers perspectives; Teacher students perspectives; Kamratbedömning; Kamratrespons; Textarbete; Lärares perspektiv; Lärarstudenters perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares och lärarstudenters syn på kamratbedömning för textarbeten i årskurs 4–6 samt att se vilka kamratbedömningsmetoder de anser gynnsamma för elevernas textarbeten. Detta är en kvalitativ studie som genomförs via semistrukturerade intervjuer. LÄS MER