Sökning: "kanalkonflikter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kanalkonflikter.

 1. 1. En omnikanal i harmoni : En studie om hur omniverksamheter proaktivt motarbetar kanalkonflikter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Operations Management

  Författare :Sandra Hossaini; Maria Grewdahl; [2020]
  Nyckelord :Omnikanal; omni; kanalkonflikter; ekonomistyrning; operations management; företagsekonomi; detaljhandel; e-handel;

  Sammanfattning : Företag inom detaljhandeln behöver ständigt utvecklas för att bemöta kunders behov. I samband med digitaliseringen har omniverksamheter utvecklats, där främst e-handel och butiker integreras för att erbjuda kunder en sömlös shoppingupplevelse. Med omnikanalens tidigare utforskade fördelar, kommer även nackdelar som kanalkonflikter. LÄS MER

 2. 2. Strategisk utveckling genom e-handel – en studie av ett traditionellt tillverkningsföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Arp; Carl-Johan Widell; Henrik Svensson; [2011]
  Nyckelord :e-handel; värdekedja; kanalkonflikter; disintermediation; värdeskapande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att införskaffa oss kunskap och till följd identifiera vilka värdeskapande processer som skall utvecklas för att en e-handels lösning ska kunna attrahera konsumenter, samt skapa mervärde för vårt fallföretag. Vi vill med uppsatsen assistera fallföretaget med ett beslutsunderlag för både möjligheter och dilemman inom e-handel och ge alternativa lösningar på dessa. LÄS MER

 3. 3. Provisionsbaserad lön och prisskillnader mellan kanaler – en källa till kanalkonflikter? : En fallstudie bland företag i Sundsvall

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Tina Kloos; Marie Bäck; [2008]
  Nyckelord :channel conflict; multiple channels; sales commission; price differences; kanalkonflikt; multikanaler; provision; prisskillnader;

  Sammanfattning : Today’s companies offer their products and services through multiple distribution channels in an increasing extent, in order to reach bigger markets and more customers. Multiple channels result in an increased risk for channel conflict. LÄS MER

 4. 4. E-handel - kan producenter återta initiativet på konsumentmarknaden? Eller vågar de inte?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Dahlin; [2005]
  Nyckelord :E-handel; producent; återförsäljare; kanalkonflikt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Genom en kvalitativ fallstudie med två producenter inom konsument- och detaljisthandeln och ett antal återförsäljare inom olika brancher har jag försökt undersöka om och hur produceter kan införa en direkfförsäljningskanal mot slutkonsumneter. LÄS MER

 5. 5. Hur uppstår kanalkonflikter i samband med fysisk och elektronisk handel?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Ulf Richardsson; [2003]
  Nyckelord :Kanalkonflikt; E-commerce; strategi;

  Sammanfattning : Jag har studerat det fenomen som i teorin kallas för kanalkonflikter. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning. Undersökningen har utformats genom intervjuer på 4 oberoende företag av skiftande storlek. Teoriavsnittet innehåller teorier om marknadsföringsstrategier, e-commercestrategier samt kanalkonflikter. LÄS MER