Sökning: "kandidat c"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kandidat c.

 1. 1. Development and Characterization of a Sustainable Lignin-based Composite Material

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Giacomo De Ferrari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lignin is the most abundant aromatic polymer of natural origin on earth. Currently, it is treated as a waste product of the paper production industry and is burnt as fuel to generate energy. LÄS MER

 2. 2. Pretreatment Methods for Manganese Containing Anode Sludge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Stenman; [2017]
  Nyckelord :Manganese; Zinc; Lead; Strontium; Reduction; Anode; Sludge; Slime; Metallurgy; Pyrometallurgy; Chamber; Rotary; Furnace; Agglomeration;

  Sammanfattning : This master thesis work examines whether it is possible to separate lead from an electrolytic sludge rich in manganese using pyrometallurgical treatment, and also attempts to determine the optimum process parameters for such a treatment. It also includes a theoretical study of the possible applications for lead and manganese, as well as thermodynamic calculations predicting the behaviour of the material at increasing temperatures. LÄS MER

 3. 3. Se, hör och shoppa! : En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marina Johansson; Klara Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; visual stimuli; auditory stimuli; in stores; movement patterns; multisensory; congruence; Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; auditiv stimuli; butiker; rörelsemönster; multisensorik; kongruens;

  Sammanfattning : Titel: Se, hör & shoppa! En undersökning kring hur det med visuell och auditiv stimuli går att påverka kundens rörelsemönster och köpbeteende i butik. Författare: Klara Johansson, Marina Johansson Handledare: Professor Bertil Hultén Examinator: Universitetslektor Leif V Rytting Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete inriktning detaljhandel och service management (kandidat) 15hp Problemformulering: Hur påverkas kundens rörelsemönster och köpbeteende i en butiksmiljö med hjälp av visuella stimuli samt auditivt stimuli? Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka, analysera och klargöra huruvida kundens rörelsemönster och köpbeteende kan påverkas med hjälp av sensoriska stimuli. LÄS MER

 4. 4. Utformning av avgaskatalysator

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :JENNIFER ASTORSDOTTER; JONAS RICKNELL; FIONA YU; Axel Forsgren; [2015]
  Nyckelord :Exhaust gas catalyst; methane combustion; low temperature; natural gas; diesel dual-fuel; palladium catalyst; indium tin oxide catalyst; Avgaskatalys; metanförbränning; låga temperaturer; naturgas; diesel dual-fuel; palladium katalysator; indium tennoxid katalysator;

  Sammanfattning : Naturgas är ett alternativ till oljebaserade bränslen. Ur ett miljöperspektiv är naturgasen fördelaktig eftersom den vid förbränning ger mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen än olja. I en diesel dual-fuel motor används diesel och naturgas som bränsle. Naturgas består till största delen av metan. LÄS MER

 5. 5. Unga homosexuella mäns maskulinitet och avkriminalisering : En problematisering av unga homosexuella mäns maskulinitet åren 1933-1944 genom kvalitativ textanalys av statliga dokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Lukas Ljungcrantz; [2014]
  Nyckelord :maskulinitet; homosexualitet; 1933-1944; lundstedt; Ljungcrantz; män; avkriminalisering; ungdom; ung; barn; kvalitativ; textanalys; historia; c-uppsats; kandidat;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka och jämföra hur staten har betraktat den manliga homosexualiteten i relation till den rådande maskulina hegemonin under tidsperioden 1933-1944. Det kommer ske genom att framhäva de homosexuella männens karaktärstecken, d.v.s. LÄS MER