Sökning: "kandidatarbete BTH fysisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden kandidatarbete BTH fysisk planering.

 1. 1. Citylab i praktiken : En studie om arbetet med ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald grönytefaktor ekosystemtjänster citylab;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar ekologisk hållbarhet i stadsmiljöer. Flera projekt i Sverige har använt certifieringssystemet, citylab för att uppnå ekologisk hållbarhet. I studien behandlas två projekt, Masthuggskajen och Barkarbystaden tre. Flera likheter och skillnader i arbetet med ekologisk hållbarhet synliggörs. LÄS MER

 2. 2. Resan är målet : Utvecklingen av ett promenadstråk från Fisktorget till Campus Gräsvik Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Clara Ahlenius; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; promenadstråk; upplevelse; gång; cykel; social mötesplats; stadsliv; rekreation; stråk; urban design; Karlskrona; utformning; Urbansociologi;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vad ett sammanbindandepromenadstråk från Fisktorget till Campus Gräsvik kan åstadkommaför staden Karlskrona. Möjligheten att på så vis knyta ihop olika delarav staden, gamla och nya, är en övergripande aspekt. LÄS MER

 3. 3. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER

 4. 4. Vilse i skogen : Urban Forestry som möjlighet eller problem?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Manda Bensköld; Christine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :Urban Forestry; green infrastructure planning; fuzzy concept; trends; Vertical Forests; World Forum on Urban Forests; Urban Forestry; grönplanering; fuzzy concept; trender; Vertical Forest; World Forum on Urban Forests;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att utreda om Urban Forestry kan tillföra något till svensk planering. Urbanisering har skett under en lång tid och för att tillgodose det växande behovet av bostäder har förtätning av staden skett, vilket ofta har gjorts på bekostnad av städers grönska. LÄS MER

 5. 5. Grönska i struktur : En studie om grönskans användning och tolkning i plandokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Detaljplanering; Fuzzy Concept; Fysisk planering; Grönstruktur; Natur i staden; Översiktsplanering;

  Sammanfattning : Följande kandidatarbete undersöker hur grönska används och tolkas inom den fysiska planeringen från översiktsplan till detaljplan. Två urbanteorier har utgjort grunden för genomförandet av arbetet, Fuzzy Concept och Natur i staden. LÄS MER