Sökning: "kandidatuppsats inom redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats inom redovisning.

 1. 1. En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Borén; Viktor Hillskär; Mathilda Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Verkligt värde; Anskaffningsvärde; Konceptuellt ramverk; Konvergensprojektet; Kvalitativa egenskaper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket Seminariedatum: 2021-06-02 Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement? Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar samt att undersöka anledningarna till att konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området. Metod: Metoden utgörs av en analyserande fallstudie vilken utgår ifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om vilka konsekvenser övergången från manuella arbetssätt till digitala verktyg skapat för redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rozalia Faris; Kainat Mirza; Stefan Orahovac; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2021-06-03 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Kainat Mirza (98/03/17), Rozalia Faris (99/07/10), Stefan Orahovac (99/01/21) Titel: En kvalitativ studie om vilka konsekvenser övergången från manuella tilldigitala verktyg skapat för redovisningsbranschen Handledare: Dariusz Osowski Nyckelord: "Digitalisering", "Redovisningskonsulter", "Legitimitetsteori","Institutionell teori", "Digitalisering och redovisning" och “Redovisningsverktyg” Frågeställning: Vilka konsekvenser för redovisningsarbete har en övergång tillanvändning av digitala verktyg? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra digitala verktygsom tillämpas idag respektive de manuella arbetssättet som tidigare haranvänts inom redovisningsbranschen. Eftersom redovisningsbranschenhar övergått till den digitala redovisningsprocessen vill författarnaundersöka vilka försämringar respektive förbättringar som har uppstått. LÄS MER

 3. 3. Bokföringsbrott : - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Raghieed Mecheal; Lollo Suleman; Daniel Swan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract (SV) Datum: 5 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola  Författare: Mecheal Raghieed (97/11/12) Suleman Leah Lollo (98/02/07)                           Swan Daniel (98/11/09)  Titel: Bokföringsbrott - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag Handledare: Ulla Pettersson  Examinator: Rana Mostaghel  Nyckelord:  Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och  kunskap   Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som näringsidkare i fåmansföretag har att tillgå för att kunna sköta bokföringen på egen hand samt huruvida företagarnas kunskapsnivå har en påverkan. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. Frivillig redovisning i svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Felicia Pärlefalk; Johan Wängermark; [2020]
  Nyckelord :voluntary disclosure; annual report; unlisted companies; frivillig redovisning; årsredovisning; onoterade företag;

  Sammanfattning : Titel: Frivillig redovisning i svenska onoterade företag. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi. Författare: Felicia Pärlefalk och Johan Wängermark. Handledare: Fredrik Hartwig. LÄS MER