Sökning: "kandidatuppsats miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats miljö.

 1. 1. Att skapa en “klimatflykting” - En postkolonial studie av den svenska miljö- och klimatflyktingdiskursen utifrån kammarens protokoll 1990-2019.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sanne Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Miljöflykting; klimatflykting; kammarens protokoll; diskursiv figur; migrationsdiskurs; biståndsdiskurs; Michel Foucault; postkolonialism; Gayatri Spivak; eurocentrism. Environmental refugee; climate refugee; records of proceeding in the Chamber; discursive figure; migration discourse; aid discourse; postcolonialism; Eurocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en postkolonial granskning av hur miljö- och klimatflyktingar konstrueras inom en svensk politisk kontext, specifikt utifrån riksdagens protokoll mellan åren 1990 till 2019. Syftet med studien är att bidra med en mer nyanserad bild av hur miljö- och klimatflyktingar diskursivt konstrueras inom den svenska politiken. LÄS MER

 2. 2. Scrolla, kommentera eller gilla? : En studie av hur användare reagerar på inlägg på sociala medier som rör samhällsdiskussioner.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Dana Shahin; Mimmi Fadhil; [2019]
  Nyckelord :Social Media; society; individuals; opinions; reaction; Sociala medier; samhälle; individer; åsikter; reaktion;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats tar upp samhällsfrågor kopplade till sociala medier, till exempel huranvändare delar med sig av sina åsikter kring samhällsfrågor på sociala medier samt deras reaktion på dessa diskussioner i sociala medier. I denna studie använde vi oss av metoden enkätundersökning för datainsamling, sedan analyserades all data via en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Max Peterson; [2019]
  Nyckelord :fisk; miljögifter; PCB; dioxiner; tungmetaller; hälsoeffekter; västkusten; Östersjön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. LÄS MER

 4. 4. Våga fråga, våga stanna upp : Socialsekreterares syn på barnsamtal och barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Forsman; Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; socialtjänsten; socialsekreterare; norrköpingsmodellen; barns behov i centrum; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år och hur de gör barnen delaktiga. Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. LÄS MER

 5. 5. Hantering av födoämnesallergier i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Glännman; Hanan Selim; Sandra Shamoun; [2018-08-16]
  Nyckelord :allergier; förskolebarn; säkerhet; fallstudie; barnomsorgen;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 54 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2018.... LÄS MER