Sökning: "kandidatuppsats redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kandidatuppsats redovisning.

 1. 1. Bokföringsbrott : - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Raghieed Mecheal; Lollo Suleman; Daniel Swan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract (SV) Datum: 5 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola  Författare: Mecheal Raghieed (97/11/12) Suleman Leah Lollo (98/02/07)                           Swan Daniel (98/11/09)  Titel: Bokföringsbrott - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag Handledare: Ulla Pettersson  Examinator: Rana Mostaghel  Nyckelord:  Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och  kunskap   Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som näringsidkare i fåmansföretag har att tillgå för att kunna sköta bokföringen på egen hand samt huruvida företagarnas kunskapsnivå har en påverkan. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 3. 3. Frivillig redovisning i svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Felicia Pärlefalk; Johan Wängermark; [2020]
  Nyckelord :voluntary disclosure; annual report; unlisted companies; frivillig redovisning; årsredovisning; onoterade företag;

  Sammanfattning : Titel: Frivillig redovisning i svenska onoterade företag. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi. Författare: Felicia Pärlefalk och Johan Wängermark. Handledare: Fredrik Hartwig. LÄS MER

 4. 4. IFRS 9 - Finansiella instrument : Övergångseffekter på svenska sparbanker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Larsson; Maja Johnsson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; redovisning; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: IFRS 9 Finansiella instrument - Övergångseffekter på svenska sparbanker  Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Olivia Larsson & Maja Johnsson Handledare: Inger Esperi Bakgrund: En ny reglering av finansiella instrument har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 som ersätter den tidigare IAS 39. Redovisningens nedskrivning samt värdering förändras i och med den nya standarden vilket ska bidra till en förbättring av de finansiella instrumentens redovisning. LÄS MER

 5. 5. Stilistiska normer i översatt sakprosa : En kvalitativ undersökning med fokus på preferensmönster hos en målgrupp med italienska som förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Paparella; [2020]
  Nyckelord :Translation; norm; form of address; idiomatic expression; syntax; Nida; formal equivalence; dynamic equivalence; Toury; coupled pairs; DTS; semi-structured interview; non-fiction.; Översättning; norm; tilltal; idiomatiskt uttryck; meningsbyggnad; Nida; formell ekvivalens; dynamisk ekvivalens; Toury; coupled-pairs; DTS; semistrukturerad intervju; sakprosa;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks uppfattningen av översatta texter hos en grupp med italienska som förstaspråk i syfte att redovisa om ett preferensmönster finns gällande tilltal, idiomatiska uttryck, meningsbyggnad och meningslängd. Texter som är undersökningens material i denna studie översätts enligt Nidas principer om formell och dynamisk ekvivalens och definieras enligt Tourys teorier. LÄS MER