Sökning: "kaninskötsel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kaninskötsel.

  1. 1. Information om kaniners behov till blivande köpare

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Sara Henrysson; [2011]
    Nyckelord :kanin; kaninhållning; kaninskötsel; skötselråd; sällskapsdjur;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete var att göra en litteraturstudie för att se hur man bäst håller en kanin och utifrån denna studie utforma ett informationsblad om kanin. Syftet var även att med hjälp av en enkätundersökning undersöka vad nyblivna kaninägare ansåg om den information de erhöll när de skaffade kanin. LÄS MER