Sökning: "kanon litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden kanon litteratur.

 1. 1. I döda författares sällskap : Om lärarutbildningens inofficiella kanon och gymnasielärares skönlitterära urval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Kall; Hugo Älfvåg; [2021]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; skönlitteratur; kanon; klassiker; ämneslärarutbildning; Skolverket; läsintresse; receptionsteori; genusteori;

  Sammanfattning : Denna undersökning har utgått från gymnasieelevers sjunkande läsintresse samt skönlitteraturens alltmer ifrågasatta roll inom skolverksamheten. Den påverkan som ämneslärarutbildningen har på gymnasieskolans skönlitterära urval utgör en central del av undersökningens utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Den andra litteraturen : En studie om den utomeuropeiska skönlitteraturens roll i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jakob Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Subject Construction; Postcolonial Theory; Canon; Literature; Ämneskonstruktion; Postkolonial teori; Kanon; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Den här studien avser att undersöka lärares skönlitterära urval i svenskundervisningen. Syftet är att få insikt i den utomeuropeiska litteraturens roll i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 4. 4. ”Det sitter i väggarna å det är tryggt å det är hemma” : En fenomenografisk studie av sex svensklärares upplevelse av en inofficiell litterär kanon i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Kanon; litteraturdidaktik; litteratururval; fenomenografi; litteraturundervisning; skönlitteratur; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Riktlinjer gällande litteratururval och förmedlingen av en litterär kanon har alltmer minskat sedan 1975 och kan av en del lärare ha ansetts försvunnit helt vid införandet av Gy11. Tidigare forskning av lärares litteraturval visar dock att det fortfarande existerar en hierarkisering av litteratur där klassiska västerländska verk kanoniseras. LÄS MER

 5. 5. Befintligheten av en litterär skolkanon : En systematisk litteraturstudie om existensen av en litterär skolkanon inom litteraturdidaktisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Kanon; litteraturdidaktik; skönlitteratur; litteraturundervisning; litteraturstudie; hög- och låglitteratur; svenskämnet;

  Sammanfattning : Den officiella litterära kanonens bortfall från skolans läroplaner efter 1975 bemöttes av skilda reaktioner från lärare och forskare inom litteraturdidaktik (Persson, 2007: 82–83). Med tiden har dock den litteraturdidaktiska forskningens fokus på litteratur-urvalet och en litterär kanon i Sverige minskat och det finns relativt få studier som fokuserar på vilken typ av skönlitteratur som används i undervisningen. LÄS MER