Sökning: "kanon"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet kanon.

 1. 1. Effekter av att sjuksköterskor använder sig av kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Blixt; Chloé Kanon; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i hälso- och sjukvården och behöver ha en stor kunskap om patienten för att kunna ge god vård och tillgodose patientens grundläggande behov. Vid skiftbyten behöver ansvarig sjuksköterska göra en informationsöverföring till nästkommande sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 4. 4. Urval av skönlitteratur i läromedel i engelska : En jämförande läromedelsanalys med fokus på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Malinowski; [2021]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Engelska; Skönlitteratur; Kanon;

  Sammanfattning : This research aims to search for an underlying literary canon in the textbooks for the English 6 course in the Swedish upper secondary school. This essay also has the intention to find out whether three different curriculums affected the literary content of the textbooks and how the curriculums changed over time period of 30 years in relation to literature for the English 6 course. LÄS MER

 5. 5. ”Bara för att något är gammalt så behöver det ju inte vara bra” : En intervjustudie av svensklärares uppfattningar om uppdelningen mellan hög och låg litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Charlotte Häggström; Stina Wignäs Matsdotter; [2021]
  Nyckelord :kanon; populärlitteratur; kulturellt kapital; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : This study examines Swedish teachers' opinions on the division between high and low in literature and how Swedish teachers view the canon discussion in relation to the concepts of high and low. The empirical material has been collected through nine qualitative interviews where all the respondents were trained Swedish teachers active in upper secondary school. LÄS MER