Sökning: "kapit"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kapit.

 1. 1. ”Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan.” - Iscensättningar av genus och etnicitet i barnböcker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Lindroth; Karoline Pedersén; [2015]
  Nyckelord :Etnicitet; genus; identifikation; bilderbok; kapit;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie var att undersöka hur genus och etnicitet konstruerades i ett urval av de mestutlånade barnböckerna i Göteborgs stad år 013. Våra frågeställningar var: Vilka identifikationer erbjuds idessa böcker? Hur iscensätts genusmässiga och etniska identiteter? Vi använde oss av en kvalitativ ochkvantitativ innehållsanalys i vår textanalys. LÄS MER

 2. 2. Oproblematiserade identifikationsobjekt eller narratologiskt genomlysta karaktärer? - Skolans litteraturdiskussioner ur två skilda perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Crona; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett textanalytiskt synsätt problematisera skönlitteraturens roll som underlag för diskussioner om livsfrågor och identifikation. Eftersom syftet ställer två olika synsätt mot varandra, analytiskt tänkande och identifikationsläsande, blir uppsatsen tudelad. LÄS MER