Sökning: "kapitalimportneutralitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kapitalimportneutralitet.

  1. 1. Bör Sverige beskatta inkomster från utländska dotterbolag?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Jesper Eriksson; [2015]
    Nyckelord :Skatterätt; internationell skatterätt; hemvistprincipen; territorialitetsprincipen; kapitalexportneutralitet; kapitalimportneutralitet; skatteplanering; beskattning med uppskov; löpande beskattning;

    Sammanfattning : I denna uppsats utreds om Sverige bör beskatta inkomster från svenska aktiebolags utländska dotterbolag. De beskattningsalternativ som utreds är beskattning av utdelning från utländska dotterbolag samt löpande beskattning av moderbolagen för dotterbolagens inkomster. LÄS MER