Sökning: "kapitalism eller socialism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kapitalism eller socialism.

  1. 1. SINNLIG (sensuous) in Beijing : towards an Artistic Ethnography

    Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

    Författare :Back Åsa; [2018]
    Nyckelord :place; encounter; senses; movement; artistic ethnography; documentary theatre; self and other; exoticism; representation; authenticity; freedom of expression; artistic freedom; China; Chinese theatre; plats; möte; sinnen; rörelse; konstnärlig etnografi; dokumentär teater; exotism; representation; autenticitet; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Kina; kinesisk teater;

    Sammanfattning : Projektet bygger på åtta veckors fältarbete på en oberoende teater i Peking våren 2017,baserat på antropologisk och konstnärlig metod. Det är ett försök att utveckla begreppet konstnärlig etnografi, samt tillämpa det praktiskt. LÄS MER