Sökning: "karaktärsgestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet karaktärsgestaltning.

 1. 1. Homosexuella relationer i media : Hur påverkar kön och könsnormer hos läsare uppfattningen av homosexuella manliga romanser i interaktiva textbaserade medium?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sandra Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :genus; karaktärsgestaltning; interaktiv media; Boy’s Love; slash; romans; normer;

  Sammanfattning : Denna undersökning har fokuserat på hur läsarens kön och könsnormer påverkar deras uppfattning av homosexuella manliga romanser i interaktiva textbaserade medium. För att undersöka detta utvecklades en textbaserad prototyp där deltagare fick spela igenom en scen med två manliga karaktärer. LÄS MER

 2. 2. Genus, stereotyper och spel : En studie om igenkänning av stereotypt kroppsspråk hos spelkaraktärer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophie Högsta; Carl Myhrén; [2019]
  Nyckelord :Genus; kroppsspråk; stereotyper; spel; representation;

  Sammanfattning : Stereotyper, gällande bland annat genus, förekommer ofta i spel, och därför har vi valt att granska detta område. Arbetets frågeställning löd: Vilka attityder har grafiker inom spelutveckling till stereotypa könsrepresentationer av spelkaraktärer, samt hur, och varför, de skulle kunna implementera dessa åsikter i framtida dataspel för att återspegla mer inkludering och mångfald genom karaktärsdesign? För att besvara frågeställningen skapades två 3D-modellerade karaktärer, en man och en kvinna, som sedan poserades i 10 stereotypa kroppshållningar. LÄS MER

 3. 3. Filmklippning och karaktärsgestaltning : En undersökning kring vad filmklippning gör för gestaltningen av hu-vudkaraktären i filmen Swiss Army Man

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dennis Andersson; [2018]
  Nyckelord :karaktärsgestaltning; karaktärer; film; filmklippning; klippning; Swiss Army Man; ka-raktärsanalys; Jens Eder;

  Sammanfattning : Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersök-ningen sker på huvudkaraktären i filmen Swiss Army Man där tre sekvenser analyse-ras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. LÄS MER

 4. 4. KARAKTÄRERS TROVÄRDIGHET VIA UTSEENDE OCH KROPPSSPRÅK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2018]
  Nyckelord :kroppsspråk; karaktärsdesign; gestaltning; trovärdighet; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna undersökning har undersökt om en karaktärs korrekta kroppsspråk kan utläsas även om kontext för karaktären (som handling eller personlighetsförklaring) saknas och vilka för- och nackdelar en sådan utläsning innebär. Bakgrundsteorin utgick ifrån Isbisters redogörelse för kroppsspråkets betydelse i spel (2006), Nikolajevas utläggning av karaktärsgestaltning i barnböcker (2000) och Hintons definition av stereotyper (2002). LÄS MER

 5. 5. Sjörövarflickor och mjuka pojkar : En genusundersökning av barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emma Palm; [2017]
  Nyckelord :Genus; könsroller; könsstereotyper; barnlitteratur; textanalys;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatuppsats är att utreda hur flickor och pojkar framställs i fyra olika barnböcker för åldrarna 6-12. De valda böckerna finns med på två topplistor över de mest utlånade barnböckerna och författarna i Sverige 2016 och 2017. LÄS MER