Sökning: "karriärambitioner"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet karriärambitioner.

 1. 1. ''Ingen ville anställa en kvinna som revisor'' : En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation vid revisionsbranschens kvalificerade poster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annela Coralic; Leila Sabani; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor i revisionsbranschen; Revisionsprocess; Könssegregering; Glastak; Moderskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsbranschen innehar tydliga karriärstegar och organisationen omfattas av en tydlig hierarkisk organisationsstruktur. De mest prestigefyllda och kvalificerade posterna utgörs av befattningen om auktoriserade revisorer och partnerskap. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet inom revisionsyrket : En studie om kvinnors och mäns förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Michaela Hansson; Kamila Nowak; [2022]
  Nyckelord :Auditor; gender; equality; career opportunity; Sweden; Mälardalen; quantitative approach; Revisor; kön; jämställdhet; karriärmöjlighet; Sverige; Mälardalen; Dalarna; kvantitativ analys;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett viktigt ämne där många stora företag strävar efter en jämställd arbetsplats, därför har vi valt att utföra en kvantitativ forskning med ett deduktivt tillvägagångssätt för att se hur de anställda inom revisionsyrket upplever jämställdheten. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall till vilken grad det finns skillnader i jämställdheten för kvinnliga och manliga revisorers karriärmöjligheter i stora företag. LÄS MER

 3. 3. Könsstereotyp, ett hinder för kvinnornas framgång? : Hur påverkas kvinnornas karriärambitioner i organisationen av stereotypiska hot inom ledarskap?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Karin Eriksson; Emma Olsson; [2017]
  Nyckelord :Organization; gender stereotypes; women; career aspirations; stereotypical threat; success; Organisationen; könsstereotyper; kvinnor; karriärambitioner; stereotypiska hot; framgång;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur stereotypiska hotet mot kvinnors karriärambitioner uppfattas påverka deras framgång i organisationen. Metod: I studien används en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Lönemodellens påverkan på fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Liza Malmqvist; Desiree Apell; [2014]
  Nyckelord :real estate agent; commission salary; salary model; balance; work-life balance; fastighetsmäklare; provisionslön; lönemodell; balans; work-life balance;

  Sammanfattning : Titel: Lönemodellens påverkan på fastighetsmäklares balans mellan familje- och arbetsliv. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. LÄS MER

 5. 5. Att vara kvinna på toppen – åtta kvinnor på toppositioner berättar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Marie Lindskog; [2005]
  Nyckelord :kvinnor; topposition; underrepresentation; karriär;

  Sammanfattning : Med bakgrund i kvinnors rådande underrepresentation på toppositioner, syftar denna studie till att nå fördjupad kunskap om kvinnor som innehar sådana positioner. Genom åtta kvalitativa intervjuer skapades en föreställning om hur det som kvinna är att befinna sig på topposition och om hur vägen dit kan te sig. LÄS MER