Sökning: "karriärmässig utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden karriärmässig utveckling.

 1. 1. Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malm; Filip Olsson; Emma Stillerfelt; [2021]
  Nyckelord :Male dominated occupations; male dominated industry; gender segregation; gender equality; female; male; career obstacles; career development; Mansdominerat yrke; mansdominerad bransch; könssegregering; genus; jämställdhet; kvinnor; män; karriärmässig utveckling; karriärhinder; mansnorm; sexism; organisationskultur;

  Sammanfattning : Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 2. 2. Klara, färdiga, generation Z : Akta så de inte springer ifrån er!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Broström; Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Motivation; Reward system; Retain; Banking industry; Generation Z; Motivation; Belöningssystem; Behålla; Bankbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett effektivt styrverktyg många organisationer använder sig av är belöningssystem, i syfte att motivera och behålla sina medarbetare. En ny generation, Generation Z är på väg att inta arbetsmarknaden, vilket innebär nya karaktärsdrag, egenskaper och attityder mot arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Passion för nation - En kvalitativ studie om motivation till ideellt engagemang inom studentnationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta Celina Brejwo; Emelie Wiberg; Filippa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; motivation; student nation; volunteer work; hierarchy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Agentteori, Motivation, Studentnationer, Ideellt arbete, Hierarki. Syfte: Syftet är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom ideellt arbete på studentnationer. LÄS MER

 4. 4. Motivation : Hur får företag sina anställda motiverade till sitt arbete?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Nicklas Gustafsson; Ida Jensen; Tanja Ljubez; [2012]
  Nyckelord :ansvar; arbetsmiljö; demotivation; belöning; karriär; kunskapskapital och motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:                             Hur får företaget sina anställda motiverade till sitt arbete? Datum:                         2012-05-25 Nivå:                             C-uppsats i företagsekonomi 15 hp Författare:                   Ida Jensen, Nicklas Gustafsson samt Tanja Ljubez Handledare:                 Thomas Karlsson Examinator:                 Petter Boye Problembakgrund:     En av de viktigaste resurserna inom organisationerna är kunskapskapitalet som finns hos de anställda. För organisationerna handlar det om att maximera utnyttjandet och utvecklandet av kunskapskapitalet. LÄS MER

 5. 5. Pengar är inte allt, eller? : En kvalitativ studie om vad som motiverar en fastighetsmäklare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Maria Ek; Mona Akkache; [2011]
  Nyckelord :Motivation; fastighetsmäklare; provision; belöningssystem; ledarskap; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilka faktorer som kan motivera en fastighetsmäklare till att arbeta. Under de senaste tio åren har det skett en markant ökning av registrerade fastighetsmäklare i Sverige enligt Fastighetsmäklarnämnden (2011). LÄS MER