Sökning: "karriärskapsteorin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet karriärskapsteorin.

  1. 1. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
    Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER